Sollentunaborna i första rummet

I Vi i Sollentunas vecka 51 skriver Ludvig Aspling, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, om vår kraftiga kritik mot Skip-stop och de försämringar som det har inneburit för oss Sollentunabor. Hans insändare är fylld med felaktiga påståenden, faktafel och en omskrivning av sanningen.

I och med att Citybanan skulle byggas var löftet att kapaciteten genom Citytunneln skulle bli 24 pendeltåg i timmen, vilket vore en ökning med 8 pendeltåg i timmen. Om denna ökning hade skett hade skip-stop inte inneburit några förändringar för Sollentunabor då vi hade haft precis lika många ordinarie tågavgångar som innan.

I november 2016 hade trafiknämnden i Stockholms läns landsting ett sammanträde, där de skulle fatta beslut om planeringsramverket för pendeltågstrafiken. Vi socialdemokrater la i nämnden ett yrkande som var att ”trafikförändringar av större vikt för berörda kommuner ska beslutas av nämnden”. Anledningen till att det yrkandet lades var för att säkerställa att kvaliteten för dagens resenärer i de kommuner som berörs, allra mest oss i Sollentuna, bibehålls. Detta yrkande röstade alliansen och Ludvig Asplings parti Sverigedemokraterna ner. Efter det nämndsammanträdet återkom aldrig tjänstemännen och alliansen till trafiknämnden för att beskriva nedskärningarna i tågavgångarna, vi socialdemokrater fick reda på det genom tidningarna.

Vi socialdemokrater har alltid och kommer alltid vara för en så bra kollektivtrafik som möjligt. Vårt krav i nämnden, och i landstinget, var enkelt: De tåg som då åkte från de tre stationerna skulle inte påverkas av systemet.

Jag är en stolt landstingsledamot i ett län där vi har potentialen att bli det bästa kollektivtrafikslänet i världen, men där ett alliansstyre tillsammans med Sverigedemokraterna kontinuerligt väljer att ständigt sänka kvaliteten och samtidigt höja priserna.

Enligt mig är det inte bara anmärkningsvärt att Ludvig Aspling i sin insändare menar att jag försöker föra väljarna bakom ljuset, det är oförskämt, särskilt i och med att Aspling själv framför kritik men väljer att gömma sig bakom en utredning medan verkligheten redan visar på de negativa konsekvenserna för Sollentunaborna. Utan Sverigedemokraterna hade vi socialdemokrater haft möjligheten att styra landstinget i en riktning där Stockholms kollektivtrafik prioriteras och förbättras.

Jag tycker det är rimligt att ställa Alliansen och Sverigedemokraterna till svars för införandet av ett system där vissa stationer tjänar några få minuter på att vi står ute i kylan och fryser medan halvtomma tåg susar förbi våra stationer. Frågan är inte varför jag kritiserar Skip-stop så som det ser ut idag, frågan är varför Ludvig Aspling och hans sverigedemokrater vägrar göra det.

Publicerad i Okategoriserade

Alla tåg till Alla våra stationer!!!!

Det har varit en mörk höst för er som använder våra pendeltåg. Ni har fått vänja er vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Ibland en kvart, ibland mycket mer. Förseningar och inställda tåg är någon pendlare tvingas räkna med snarare än hoppas slippa. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL. Alliansen har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder.

December har hittills inte bjudit på någon julefrid. Däremot ha vi fått skip stop. De nya snabbtågen, märkta med X, skulle ge snabbare resor och mindre trängsel. Men restiderna är inte märkbart kortare: från Södertälje är tidsvinsten tre minuter. Priset betalar de som bor i Häggvik, Norrviken, Rotebro, Stuvsta, Tullinge, Ulriksdal m.fl. platser i länet.

Höstens pendeltågskaos skapar problem för enskilda och är skadligt för tillväxten. För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp

Tanken med skip stop var god: vi skulle få fler tåg och de kunde användas för att korta ner resorna för de som bor längst bort, utan att andra skulle få det sämre. Det kan inte ha undgått någon att resultatet blev något helt annat. Vi socialdemokrater tycker att det är dags att tänka om. När resultatet är så långt ifrån den ursprungliga tanken måste man kunna erkänna att det blivit fel och göra allt man kan för att komma upp på banan igen.

Låt mig ge en kort bakgrund varför vi hamnat där. När SL:s styrelse för drygt ett år sedan beslutade att införa skip stop var underlaget en skiss. Citybanan hade inte testats. I underlaget stod att antalet tåg skulle utökas och att de nya avgångarna skulle användas för snabbtåg. När vi socialdemokrater ville att SL:s styrelse skulle ta beslut om den slutliga tidtabellen röstade din borgerliga allians tillsammans med Sverigedemokraterna ner förslaget. Konsekvensen blev att systemet med skip stop infördes utan alla kort på bordet. Resultatet av testerna och planen för det fortsatta införandet av skip stopp höll Kristofer Tamsons M och hans allianskollegor dolt för oss i oppositionen.

När citybanan testades i januari 2017 visade det sig att det inte gick att köra 24 tåg per timme, utan 16. I och med det gick det att öka antalet avgångar med 1 tåg per timme. Trots det tyckte alliansen och SD inte att det var läge för en ny diskussion som skip stop i SL:s styrelse. Dom tyckte inte heller att det var någon idé att hålla en ny dialog med länets kommuner för att se vad de tyckte om det nya läget.

För oss socialdemokrater är försöket med skip stop ett fiasko. Beslutet om skip stop togs i blindo, men ändå vägrar Tamsons tänka om. Istället för att införa fler tåg har vi fått lika många tåg men med färre stopp. Tillsammans med deras misslyckade inköp av nya tåg och dåliga byte av operatör blir det en cocktail av svek, misslyckande och blåögdhet.

Den socialdemokratiska oppositionen i landstinget kommer inte stillatigande se på när detta kaos fortsätter göra vi kommer ställa ett antal krav ställa till den styrande alliansen

  • Skippa strulet! Gör om och gör rätt!
  • Ta krafttag mot MTR! Varje station är viktig för de som bor därutan undantag.
  • Tänk om när det gäller skip- stop! Alla tåg ska stanna på Alla våra stationer!
Publicerad i Okategoriserade

Är sämre villkor tecken på ett bra positivt förändringsarbete?

Den 7 december 2017 ägde årets sista Kommunfullmäktigesammanträde rum i Turebergshuset.

Vi socialdemokrater hade en interpellation gällande majoritetens låga bostadsambitioner från Richard Meyer och Gunilla Hultman gällande rätten till heltid och den pågående ”hyvlingen” av personalen i SOLOM.

Det blev väldigt hätska diskussioner, särskilt kring hyvlingen av personalens anställningsgrader i AB SOLOM. Där debatterade Tanja Bojovic, Gunilla Hultman, Richard Meyer och Freddie Lundqvist mot kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M). Freddie ställde Thunes till svars, dels för att han är KSO och dels för att han leder koncernbolaget som är ansvariga för hyvlingarna av personalen.

”I medarbetarsamtalen önskade många av personalen gå upp i arbetstid. Resultatet blev det omvända. Solom minskade arbetstiden med mellan 10 och 30%. Att ha ett heltidsjobb är viktigt för ett självständigt liv. Man ska kunna leva på sin lön. Rätten till heltid är en jämställdhetsfråga. Oftast är det kvinnor som har en ofrivillig deltidsanställning.” – Sa Richard Meyer i debatten med Henrik Thunes (M).

Henrik Thunes i rollen som KSO och ordförande i koncernbolaget, därmed ytterst ansvarig för dessa frågor, menar att vi ska sluta prata om hyvlingar, och istället se detta som ett led i ett förändringsarbete,detta i form av en omorganisering där personalen i SOLOM får mindre sysselsättningsgrad, delade turer på olika arbetsplatser. Det finns absolut många former av positiva förändringar, såsom att gå från deltid till heltid, eller lägre lön till högre lön. Men dom nu föreslagna förändringarna är inget annat än dåliga förändringar, och det beror på att majoriteten skött Vård- och omsorgsnämndens ekonomi katastrofalt dåligt vilket tvingar de äldre och personalen att betala för deras misstag.

Publicerad i Okategoriserade

Bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

För en tid sedan kunde vi läsa att resultaten av den nationella patientenkäten publicerats i Mitt I http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# för bl.a. för vårdcentralerna.

Patientenkäten visar att 71 procent av vårdcentralerna har försämrat sina resultat jämfört med föregående års mätning. Alltför många vårdcentraler hade en försämring på mellan 10-15 procent, och en vårdcentral hade en så stor avvikelse som 28 procent. Detta kan ställas mot de vårdcentraler som hade en positiv avvikelse mot förra årets resultat. Där låg förbättringen på några få procents förbättring med en endaste vårdcentral som stack ut med en positiv förändring på 28 procent. Om detta debatterades det vilt i landstingsfullmäktige i tisdags 

Idag väljer många patienter att åka in till akuten istället för att ha en kontinuerlig och tillitsfull relation till sin vårdcentral. Det finns mycket att vinna på att fler vänder sig till primärvården. Då är det avgörande att vårdcentralerna finns tillgängliga och snabbt kan erbjuda vård nära hem,studier eller jobb. Det är viktigt att människor känner högt förtroende för sin vårdcentral och vill rekommendera den till andra. Idag vill en fjärdedel av patienterna inte rekommendera någon annan i en liknande situation.Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att en fjärdedel av patienterna anser att deras aktuella behov av vård inte har blivit tillgodosedda. Det skulle definitivt kunna leda till att fler åker in till akutsjukhusen.

Sollentunas sju vårdcentraler hade alla utom två försämrat sin tillgänglighet. Försämringen låg på mellan 3-9%. Vi socialdemokrater i landstinget vill göra två åtgärder för att kunna komma till rätta med detta.

  • Dels skjuta till 100 miljoner 2018 och 400 miljoner till fram till 2021 utöver majoritetens budget.
  • Införa Vårdsamverkan Stockholm som bla innebär att den framgångsrika Tio Hundramodellen från Norrtälje kommun implementeras i alla kommuner. Utveckla 1177 Vårdguiden för att åstadkomma västligt bättre samordning med vårdgivare . Rationalisera vårdvalen mm

Vill du se hela debatten går det jättebra via den här länken http://play.sll.se/#/

Publicerad i Okategoriserade

Den bortglömda rankingen

Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna i länet satsar på kultur i budgeten, visar en granskning av Myndigheten för kulturanalys. Mest lägger Nacka som vi ju brukar jämföra oss med i andra sammanhang.

Av våra 26 länskommuner är det Nacka som lägger mest med 2,9 procent av den totala kommunbudgeten.

Minst pengar i budgeten till kultur står Huddinge för som lägger 1,3 procent tät följt av Sollentuna på 1,4 procent – mindre än hälften av den som lägger mest, rapporterar nyhetsbyrån Siren. För Sollentuna är siffrorna genomgående dåliga på samtliga av dom fyra områden som man tittat på. Allmän kulturverksamhet plats 19 av 26 (19/26), Bibliotek 25/26, Musik- kulturskola 19/26 och Stöd till studieorganisationer 16/26.

Då känns det extra viktigt att berätta för er läsare att hade vår budget gått igenom hade kommunens kulturkonsumenter fått se följande satsningar från oss Socialdemokrater:

  • Vi avsatte 2 miljoner för att bereda plats för flera barn som, idag står i kö samt för att långsiktigt sänka avgifterna.
  • Vi avsatte 1 miljon för att yngre barn och deras föräldrar ska få bättre tillgång till kommunens bibliotek och dess kulturverksamhet för barn.

Kulturen som andel av kommunernas kostnader har minskat över tid. Den minskande trenden har pågått sedan 1998, vilket är så långt det finns siffror.

Publicerad i Okategoriserade

Reformer Från den Socialdemokratiska regeringen ger ett tryggare Sollentuna

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Den budget som den rödgröna regeringen lagt har sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige starkare, med fler i arbete, förbättrar elevers skolresultat och en stärkt välfärd.

Mycket går bra i Stockholmsregionen men mycket måste också förbättras. Bostadsbristen hotar att skada den positiva utvecklingen av regionen, kompetensförsörjning inom livsviktiga välfärdstjänster måste säkras och otryggheten bekämpas. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.

Sedan 2014 har arbetslösheten stadigt minskat. Samtidigt ser vi att kompetensbrist leder till att många lediga jobb inte tillsätts och för att fler ska komma i arbete bygger regeringen ut Kunskapslyftet, skapar ett samlat anställningsstöd och gör riktade insatser mot de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.
Den socialdemokratiska tanken om ett jämlikt samhälle bygger Stockholmsregionen stark.

I Stockholmsregionen skall alla ha rätt att känna sig trygga och säkra oavsett var de bor.
Tryggheten behöver öka i hela samhället samtidigt som poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas tillsammans med civilsamhället.
Regeringen stärker både Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, SOS Alarm och Kriminalvården med 3,2 miljarder kronor.
I skolan läggs grunden för samhällsbygget där elever ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. I den svenska skolan ska flickor och pojkar ha samma möjligheter och villkor. Den svenska skolan har efter en lång period av försvagade kunskapsresultat nu förbättrats men vi ser samtidigt att ojämlikheten ökar. För att kunskapsresultaten skall fortsätta öka och ojämlikheten i systemet ska brytas så krävs det insatser.
Vi Socialdemokrater går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Tillsammans med andra tillskott på skolan och unga samt barns hälsa innebär det i Sollentuna ett tillskott på 6,9 miljoner kronor.
Därutöver gör vi tillskott till kommunsektorn som motsvarar 28,3 miljoner kronor för en kommun av Sollentunas storlek.
Vi fortsätter utveckla skolan genom att investera i fler lärare, mindre klasser och mer kunskap för alla elever. Sollentuna ska ha en jämlik kunskapsskola oavsett var i kommunen du bor och därför investerar regeringen i mer resurser för att kunskapssäkra de mest utsatta Reformer för ett tryggare Sverige

Stockholmsregionen växer med motsvarande två SL-bussar per dag.
Det ställer krav på vår gemensamma välfärd och kräver stora investeringar framöver. Bor man i Sollentuna skall man kunna förvänta sig en högkvalitativ och jämlik hälso- och sjukvård. Regeringen stärker därför förlossningsvården i Stockholms Läns Landsting med 205 miljoner och den övriga sjukvården stärks samtidigt med 843 miljoner.
När svensk ekonomi står starkt skall det märkas i vardagen även för barnfamiljer och pensionärer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ta bort den så kallade pensionärsskatten fullt ut år 2020. Det innebär att 8500 pensionärer i Sollentuna kommun får sänkt skatt redan den 1 januari 2018 samtidigt som 11200 barnfamiljer får höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden.

Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett helt nytt läge. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under de tre senaste åren prioriterat det hållbara samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar. Den tidigare borgerliga regeringens underskott på 60 miljarder har vänts till 40 miljarder i överskott och gör att vi nu genomför kraftfulla investeringar samtidigt som vi kan se fram emot den lägsta statsskulden sedan 1977.

Publicerad i Okategoriserade

Majoriteten överbeskattar Sollentunaborna medan vi Socialdemokrater satsar på välfärden

Den 26 september skrev majoriteten i Sollentuna en debattartikel, http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist# , där de hävdar att de tänker ta ansvar, för idag och för framtiden. Deras sätt att ta ansvar är genom att spara och överbeskatta Sollentunaborna. Detta är inte endast ett felaktigt sätt att skapa en bättre utveckling, det är ansvarslös politik när kommunen nu går in i en period med sämre ekonomi.

 

De skriver att vi föreslår överdrivna satsningar. Jag undrar vilka satsningar det är som är överdrivna, är det löneökningen för lärare, satsningen på elevhälsan, ökad ersättning till hemtjänsten eller sänkningen av kulturskolans avgifter som är överdrivna? Att moderatledda majoriteten tycker det är ingen överraskning för oss. Dessa satsningar är självklara för oss socialdemokrater som alltid tänker kämpa för ett bättre Sollentuna.

Majoriteten påstår att vi är vaga när vi säger att ambitionen är att skattesatsen ska förbli oförändrad. Sanningen är att vi är ärliga med att skattesatsen ska utgå från Sollentunas behov, medan majoriteten är villiga att låta Sollentuna försämras så länge som skattesatsen kan hållas nere. Även här tycker vi att detta är ansvarslöst i en kommun som behöver så mycket investeringar.

 

Vi har 40 000 personer i vår bostadskö, samtidigt som majoriteten säljer 1500 av Sollentunahems bostäder. Sollentuna vård- och äldreomsorg skärs ner med 17 miljoner kronor och personal hyvlas. Allt fler äldre i Sollentuna innebär ökade sociala kostnader samt en eventuell kompetenskris bland vår personal i framtiden. Allt detta kräver investeringar, och inte besparingar.

 

Vi ska bygga många fler hyresrätter och bostadsrätter människor har råd att bo i, vi ska ta fram en plan på hur vi får fler att vilja arbeta inom omsorgen och vi tänker ta bort resursskillnaderna mellan våra grundskolor.

 

Valet är enkelt. Sollentunaborna har att välja mellan ett besparande och överbeskattande styre lett av moderaterna, eller ett investerande och innovativt styre där vi tillsammans skapar ett bättre Sollentuna för alla.

Publicerad i Okategoriserade

Ett grönare Sollentuna

Sollentuna är en mark rik kommun med många grönområden och natursköna parker. Detta är något som är av yttersta vikt för att Sollentunaborna ska fortsatt kunna leka med sina barn och njuta av naturen vår kommun kan erbjuda. För oss Socialdemokrater måste våra grönområden fortsatt vara av hög kvalitet, men också bli bättre.

Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller anspråkstagen som park eller naturreservat. Många av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. Idag ges helt enkelt inte ekonomiska resurser att hålla skötseln av dessa områden på en kvalitativ nivå. Vi ser ett behov av bättre städning och skötsel av andra gemensamma ytor runt om i kommunen och satsar därför 3,3 miljoner kronor för detta. Vi tror också att det är viktigt att få till stånd en miljöbarometer, ett IT-verktyg som gör det enklare för Sollentunaborna att följa upp och undersöka kommunens miljö- och hållbarhetsarbete, samtidigt som det gör det tydligare för kommunen att veta vad som behöver prioriteras.

För oss Socialdemokrater är det tydligt. Sollentuna ska vara en grön plats med fantastiska parker för Sollentunaborna och med miljön i tänk.

Publicerad i Okategoriserade

En bostadspolitik för alla!!

Jag delar problembilden med risken att nybyggda bostäder blir alltför dyra så att de med lägst betalningsförmåga inte har råd med ett eget boende. De förslag som M-politikerna presenterade den 31/8 ,https://www.svd.se/m-bara-bygga-nytt-loser-inte-bostadsbristen ,  kommer endast gynna de som redan har en bostad. Vi socialdemokrater vill istället att fler ska ha råd att efterfråga de bostäder som byggs.

Moderaternas främsta förslag är som vanligt skattesänkningar. Förslagen innebär skattereduktioner som inte fungerar, och är bara bra för de villaägare som kommer få ökat värde på sitt hus. Som bäst kommer det på marginalen bidra till ett ökat utbud av bostäder. Bostadsbristen vi ser idag är baksmällan av moderaternas ovilja att bygga hyresrätter och vurm för att ombilda allmännyttan vilket lett till ökad segregation. Moderata krav på marknadshyror skulle också slå hårt mot många resurssvaga hushåll.

Idag lever många inte minst unga och nyanlända på en cynisk svart andrahandsmarknad. Det är viktigt att regelverket för andrahandsuthyrning stramas upp så att människor inte utnyttjas.

Alla kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för nyanlända. Vissa kommuner i Stockholms län tar ett oproportionerligt stort ansvar medan andra smiter undan. Socialdemokraterna  vill därför i enlighet med den senaste S-kongressens beslut, att regeringen ser över EBO-lagstiftningen.

Många unga vuxna har svårt att hitta sin första bostad. Enligt siffror från 2016 bor 54 % av länets 20-24-åringar fortfarande hemma hos sina föräldrar. Detta förhindrar unga att starta sitt eget liv. Därför vill vi att regeringen möjliggör för ungdomar att få ett statligt lån för kontantinsats och ett subventionerat bosparande.

Nybyggnation är avgörande för att vi ska lösa bostadsbristen. Men vi måste se till att fler har möjlighet att efterfråga de bostäder som byggs. Då kan också bostadsbyggandet bidra till att minska sociala skillnader och därigenom stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft. Det behöver byggas fler små hyresrätter till rimlig hyra.

Den rödgröna regeringen satsar på en rad insatser för ökat bostadsbyggande. Bland annat har man infört investeringsstöd för hyresrätter, byggbonus för kommuner som bygger mycket samt lagt förslag om regelförenklingar. Vi S-politiker i Stockholms län välkomnar dessa åtgärder, men vill gärna se ännu fler reformer som gör att fler kan efterfråga de bostäder som byggs. Moderaternas politik har redan prövats och visat sig vara verkningslös.

Publicerad i Okategoriserade

8300 pensionärer får sänkt skatt i Sollentuna kommun

De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.

Därför är jag jätteglad att den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer än mer kraftfullt än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018.

Målet är att den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta helt till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. Det presenterade den S-ledda regeringen igår. Satsningen är en del av den kommande budgetpropositionen för 2018 och bidrar till att utveckla den svenska modellen.

I Sollentuna kommun innebär detta att skatten sänks för ungefär 8300 pensionärer från och med 1 januari 2018. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det t.ex. att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månaden.

Vi socialdemokrater lovade att vi skulle göra livet bättre för våra pensionärer. Alla förtjänar en god ålderdom, och detta är ett av många förslag på vi tänker satsa på våra pensionärer. Även på lokal nivå i Sollentuna satsade vi socialdemokrater  bland annat 16 miljoner kronor mer än majoriteten på vård- och äldreomsorgen i 2017 års skuggbudget, för att göra tillvaron för våra pensionärer bättre.

 

 

Lite bakgrundfakta:

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna vänts till överskott. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sen 2008 och 200 000 fler går till jobbet idag än när regeringen tillträdde. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.

För att nå dit kommer regeringen sänka skatten för pensionärer mer än det förslag som remitterades i våras. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

 

Publicerad i Okategoriserade