Psykisk ohälsa vår tids mest växande ohälsoproblem?

En av våra mest växande och oroande hälsoproblem i länet är den allt mer ökande psykiska diagnoserna. Personer mellan 13-24 år är den åldersgrupp som andelsmässigt ökat mest, både bland män som bland kvinnor mellan åren 1997-2015. Andelen med en psykiatrisk diagnos har mer än fördubblats de senaste tio åren och idag har åtta procent av flickorna och nära 4 procent av pojkarna mellan 13-24 år en ångestdiagnos. De vanligaste diagnoserna bland unga mellan 18-24 år är depression och ångest. Dessutom är ökningen av lång sjukfrånvaro störst bland vuxna störst bland kvinnor mellan 30 år och äldre. En av dom främsta orsakerna till den längre sjukfrånvaron är psykosociala diagnoser.

 

Utifrån detta kan man ställa sig följande frågor:

Har vi ett förebyggande arbete och metoder som kan bryta denna trend?

Har vi tillräckligt med vårdplatser?

Erbjuder vi den vård som det finns behov av?

För mig är det entydiga svaret nej!

 

Mot bakgrund av det som jag beskrivit och svaret på dom tre frågorna finns det nu all anledning att göra en översyn av den psykiatriska vården i länet. Översynen bör sikta till en genomlysning av psykiatrins verksamheter för att stärka evidens och utveckling av dagens vårdprogram. Översynen bör innebära en kartläggning av behov och nuvarande resurser samt behov av resurstillskott och andra förbättringsområden. Kvalitetskontrollerna och uppföljningen av verksamheterna bör stärkas. Betydelsen av den ändrade lagstiftningen för psykiatrin inom länet bör belysas. Översynen bör göras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Till översynen bör knytas representanter för såväl profession och forskning som förtroendevalda, brukarrörelsen och patientorganisationerna på området