Alliansen vägrar utreda vinsterna inom skolsektorn i Sollentuna


Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen har bestämt att verksamheten inom Svenska för Invandrare (SFI) ska genomlysas på längden och tvären. Bland annat ska frågor rörande hur många som fullföljer utbildningen med olika betyg, kostnadsutvecklingen och möjligheterna till kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning av utförarna tas upp i denna genomlysning.

På Socialdemokraternas initiativ ska även tillgången på och elevernas behov av hälsovård, kurator och psykolog kartläggas, liksom lärartätheten och läraromsättningen

Sollentuna kommun använder genomgående använder sig av privata utförare av SFI. Mot bakgrund av den senaste tidens intensiva debatt i medierna och annorstädes rörande frågan om privata utförares disponering av vinsterna i sådana verksamheter föreslog vi att utredningen även skulle försöka bedöma storleken av vinstuttaget i SFI-verksamheten. Kunskap härom skulle ju kunna vara till nytta t.ex. när det gäller frågan om det finns marginaler för att kräva förbättringar. Men den borgerliga majoriteten vägrade gå med detta! Man undrar varför.

Publicerad i Okategoriserade