Årsberättelse hur påverkar det din vardag?


Eller varför ska du bry dig?
Ja en del handlar ju om målstyrning alltså: Kommunfullmäktiges instrument för styrning och uppföljning av nämndernas arbete. Målstyrningen skall bidra till att tydliggöra vilka mål som ska följas upp, utvärderas och rapporteras till fullmäktige. Samt naturligtvis styra vad vi ska lägga och hur mycket vi ska lägga på olika verksamheter.

Hur har det då gott 2011?Ja 2009 o 2010 hade Alliansen 60% måluppfyllse det tyckte revisorerna var otillfredställande. 2011 hade vi 34 mål, 13 blev uppfyllda. Det innebär 38% uppfyllelse, det tyckte revisorerna är uselt, jag tycker det är en skandal. Under 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag av KSAU att arbetade mot nämnderna för att få till bättre målformuleringar och bättre utfall.Vad blev resultatet vi gick bakåt med -22%

Om Kommunstyrelsens ordförande hade varit en tränare i ett idrottslag hade denne varit tvungen att avgå, nu fungerar ju ”tyvärr” inte en kommun på samma sätt.
Min fråga blir då till KSO:Vi ska leva med detta målstyrningssystem även 2012, vad tänker du göra så att detta inte blir ytterligare ett förlorat år? För det nya systemet implementeras ju först nästa år och lär inte vara i full aktion förrän tidigast 2015, alltså även 2013 riskerar bli ett förlorat år!
För komihåg det är den moderatledda majoriteten som har egen majoritet och ytterst är ansvariga för dom beslut som fattas.

I ett 100 sidigt dokument finns det naturligtvis en hel del att lyfta fram och granska.
Jag har gjort ett urval:
Soloms underskottEtt axelererande underskott sedan april 2011
Nu på ca 10 Mkr vilket motsvarar 20% av Soloms budget för hemtjänst, detta är inte acceptabelt.
Man kan naturligtvis hänvisa till taxan och förändringar runt denna , MEN detta problem har nog en annan grund än enbart taxeändringar. Vad har ansvarig politiker gjort åt detta?
Hade detta handlat om en minister i en regering som misskött sitt fögderi på detta sätt hade han fått avgå….

Nämndunderskotten contra skatteintäkter 5 av 9 nämnder går med totalt 43,1 Mkr i förlust. En avvikelse som i den stora omslutningens tecken är försumbar men som visar på en i vissa fall svag budgetdiciplin= dina inbetalda skatter används inte effektiv och du får inte den kvalite du har rätt till. VON och TFN är värst men även KS,BUN och i viss mån KFN visar på minusresultat. Det hela räddas huvudsakligen av ett högre skatteinflöde än budgeterat, något att ta på allvar inför framtiden!

Ambitionsnivå när det gäller underhåll av fastigheterKommunen har också under de senaste åren haft en hög ambitionsnivå när det gäller fastigheter! Avser det panikåtgärder och brandkårsuttryckningar. För ambitionsnivån har sannerligen inte återspeglat lika tydligt i resultat. Tex i form av planer (ingen 3 eller 10 års plan redovisad ännu) . Och då vill jag bara påminna om den lätt infekterade debatt som var här i fullmäktige i september runt fastighetsunderhållet och som nu seglar upp kring nya lokaler för Rälsens och Eriksbergsskolan.

BostadsbyggnadsmåletEndast vid vid 3 tillfällen har man klart överskridit o vid 2 tillfällen legat på gränsen för 300 bostäder ,som varit målet för varje år, under 19 års tid. Allt enligt sin egen statestik som omfattar åren 1991-2009, snittet blir föga imponenrande ca 240, klart under de 300 som de talas om i årsrapporten.
Fördelningen mellan bostadsformerna
Så har vi äntligen fått svart på vitt vad majoritetens löfte om att värna hyresrätten betyder.
Sedan 2006 har fördelningen ändrat karaktär på ett tydligt sätt. 37 % hyresrätter har sjunkit till 24% och antalet bostadsrätter stigit från 24 till 33%.
Effekterna av ombildning samt svårigheterna att bygga hyresrätter blir allt tydligare.
Oavsett var vi lägger ansvaret för en förbättring så är kalla fakta att SH efter 2013-14 inte har några byggprojekt att luta sig emot oavsett hur stark deras kassa är.
Sammantaget ger detta en bild av en kommun som förvisso har:
• Låg skatt
• Inga lån
• Bra med pengar i skattkistan
• Samt två bolag med högt kapitalt värde
Men där samtidigt många nämnder och verksamheter går back och där måluppfyllelsen är extremt låg.
Vad detta på sikt kan innebära för kvaliten på dom tjänster som man har ansvar för på uppdrag av Sollentunaborna kan man bara spekulera i.

Publicerad i Okategoriserade