Att sätta ord på sin budget

Sollentuna kommun ska vara en öppen och välkomnande kommun i ständig utveckling. Vi vågar granska, ta intryck av andra och pröva nya vägar för att nå en jämlik och jämställd kommun där alla Sollentunabor ges möjlighet till ett gott liv. I det ligger också att ta vår del av ansvaret för att ta emot och integrera de nyanlända som kommer till vår kommun.

Det är bra att bo i Sollentuna. Det är många kommuninvånare som har höga inkomster som ger oss en hög skattekraft.  Men det finns också stora utmaningar. De ekonomiska och sociala klyftorna mellan Sollentunabor växer. Bostadspriserna stiger. Sollentunabornas bilåkande ökar vilket ytterligare ökar påverkan på miljön.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik där fler kommer i arbete skapar vi ett tryggt och öppet Sollentuna. Ett Sollentuna där du lär för livet och ges stöd och omsorg när du behöver.  Vi kombinerar ett ambitiöst bostadsbyggande, i alltmer stadslik form, med att vi prioriterar miljö och klimatfrågor.  Då blir Sollentuna en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun.

Med dessa rader inleder S MP och V vår gemensamma politiska inriktning. Under 8 olika rubriker beskriver vi dom utmaningar och behov som vi ser framför oss.

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Lösningen på detta är inte att sälja dessa. Vi måste ta vårat ansvar rusta upp dom, behålla dom och samtidigt behålla rådigheten över dessa verksamhetslokaler.

Det handlar också om Nya bostäder som gör att bostadsbristen minskar.  Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. SH byggresultat dom senaste åren och deras framtidsprognoser är en sorlig läsning för dom som vill ha hyresrätter. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter. Då är det tråkigt att behöva höra att den planerade nivån just nu endast verkar bli 2 % av byggrätterna.

Sollentuna ska naturligtvis också vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras så att de är attraktiva för Sollentunaborna. Det är därför med glädje jag konstaterar att vi i våran budget lägger kraftigt ökade resurser för att uppnå detta.

 

Att Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som vill utöva och uppleva kultur är en självklarhet.  Inte minst dom nya lokalerna för kulturskolan ger oss möjligheter att nå det målet. Men Kulturskolan behöver också ges utökade resurser Biblioteken är en viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för barn bör stimuleras. Men Barn ska också ges ökade möjligheter att möta kultur i förskola och skola. Med denna bild framför våra ögon lägger vi två satsningar på kulturområdet som ytterligare stärker främst barns tillgång till kultur.

 

Hur finansierar vi då dom drygt 20 satsningarna?

Har vi en sedelpress i källaren? Inte vad jag vet! Men om någon hittar en glöm inte att berätta det för mig för jag har fler satsningar jag skulle vilja göra!

Har vi en ofinansierad budget? Den som läser det nästan 40 sidiga dokumentet kommer att finna att så inte är fallet.

Nej vi använder helt enkelt historien och den berättar för oss att det är helt möjligt att omfördela från KS oförutsedda och överskottet i budgeten till satsningar i verksamheterna.

Men att också lita på vår regering vilket ger oss ytterligare ett ansenligt tillskott.

Med allt detta sagt yrkar jag stolt bifall till den gemensamma politiska inriktningen från S MP och V som skulle ge Sollentunaborna en bättre kommun att leva i.