Din röst mot ett rödare Sollentuna

Vägunderhållet i Sollentuna riskerar att försämras

ytterligare

I den moderatledda majoritetens budget för

trafik- och fastighetsnämndens budget som

behandlades före sommaren ligger en besparing

för vägunderhåll på 3,5 mkr.

”Vägunderhållet i Sollentuna behöver förbättras och inte

utsättas för ytterligare besparingar. Vi har en

förnyelsetakt på vägbeläggningen som långt över vad som

kan förväntas av en så rik kommun som Sollentuna”
säger Kjell Ekdahl (S) gruppledare i trafik- och

fastighetsnämnden i en kommentar.

I praktiken innebär det att mindre pengar ska räcka

till ett allt större kommunalt vägnät. Det håller inte. I

synnerhet inte när de två senaste hårda vintrarna slitit

markant på vägarna”,
säger Kjell Ekdahl och

avslutar:

”Socialdemokraterna yrkade i nämnden avslag på att

besparingen. Anslaget bör vara minst lika stort framöver

som i år. Förlorarna av ett försämrat vägunderhåll är

Sollentunaborna som får åka på vägar fulla av potthål.


Kontakta gärna:

kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se

Nu kan du påverka Sollentunas framtid – den nya

översiktsplanen ställs ut på huvudbiblioteket

Just nu pågår en utställning i biblioteket på

Anaiaraplatsen kring Sollentuna Kommunens

nya översiktsplan. En översiktsplan visar

huvuddragen i kommunens mark- och

vattenanvändning, och hur bebyggelse och

naturområden ska utvecklas och bevaras. Den

nu gällande översiktsplanen antogs 1998.

Socialdemokraternas gruppledare i plan- och

exploateringsutskottet, Joakim Jonsson, menar

att det förslag till översiktsplan som nu ställs ut

visar en önskvärd utveckling.

”Sollentuna har ändrat sin karaktär från förortens

villasamhällen till mera stadsliknande karaktär. Den

utvecklingen fortsätter och vi behöver se till att det sker

på ett bra sätt både för dem som bor här idag och för

framtidens invånare. Vi måste leva upp till regionens

krav på bostadsbyggande och samtidigt måste vi ställa

krav på att exempelvis kommunikationer fungerar bra

utan att bullra för mycket eller ge andra negativa

miljökonsekvenser”,
säger Joakim Jonsson.

Avslutningsvis uppmanar vi alla Sollentunabor

att åka till biblioteket och titta på utställningen

och lämna sina synpunkter och förslag på hur

framtidens Sollentuna ska se ut. Sista dag för att

lämna synpunkter är den 5 oktober.

Kontakta gärna:

joakim.jonsson@live.se

Publicerad i Okategoriserade