Dubbfria vinterdäck och sänkt hastighet. Det är två åtgärder som skulle kunna ge Sollentuna bättre luft längs E4:an.


Sollentuna har länge haft problem med dålig luft i närheten av E4:an. Höga partikelhalter släpps ut från trafiken och de gränsvärden som EU har fastställt överskrids. Därför uppmärksammar Sollentunas politiker nu frågan.

Det kan finnas flera olika faktorer som bidrar till en försämrad luftkvalitet. I Sollentuna är det främst dubbdäcken på den kraftigt trafikerade E4:an som gör att kommunen överskrider gränsvärdena för partiklar av sorten PM10.
.
Det är i Töjnan och Helenelund som gränsvärdet överskrids. Partikelhalterna varierar men är lägre på den västra sidan av E4:an eftersom det oftare blåser därifrån.
I vissa områden är det här riktigt allvarligt och inom en fem- till tio-årsperiod måste vi ha löst problemet enligt min mening.
.
Frågan blir extra aktuell när vinter övergår till vår och dubbdäcken fortfarande sitter kvar på bilarna eftersom de river upp partiklar från barmarken vilket också ökar partikelhalten i luften. Även kvarvarande sand på vägen påverkar luften när den virvlar upp.
Det är egentligen inte kommunen som ska hitta åtgärder för problemet utan det är Trafikverket, men samtidigt är det oacceptabelt att gränsvärdet överskrids, och vi har en skyldighet att tala för våra utsatta invånare och att se till att det händer något, tycker jag.

Man kan ju också undra varför man har valt att lägga Förbifarten under jord på Ekerö för att skydda naturen när man lägger den ovanför i Sollentuna där vår miljö med dess gröna kilar redan är väldigt utsatt.

En stor del av åtgärderna handlar således om att förändra invånarnas resvanor och attityder snarare än att sluta bygga och underhålla vägnätet. Så länge det finns jobb och en tilltro till Stockholmsregionen och Sollentuna kommer trafiken att öka. Vi kan inte sluta bygga vägar utan det viktiga är att minska antal bilar på vägarna och att begränsa partiklarna i luften.

Detta är åtgärder som har diskuterats tillsammans med länsstyrelsen och Trafikverket som nu arbetar fram en ny åtgärdsplan för området. Som berörd part kommer Sollentuna kommun att ta del av förslaget senare i vår och därefter lämna synpunkter på det. I januari träffade representanter från flera partier också infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och framförde vikten av att arbeta med problemet. Jag är nöjd med mötet och kallar det konkret:
Det var ett givande möte och hon verkade lyssna och förstå att Sollentuna befinner i en mer utsatt position än vad många andra kommuner gör. Vi ska ha ett uppföljningsmöte när remissvaren på åtgärdsplanen har kommit in och min uppfattning är att infrastrukturministern nu förstår problemet
.
Vi Socialdemokraterna har tidigare i flera motioner förespråkat såväl bil pool som samåkning.
Det handlar om att få ner antal bilar på E4:an och då måste vi erbjuda andra möjligheter som till exempel samåkning. Socialdemokraterna har bland annat föreslagit en mobil-app. för att människor som passerar Sollentuna ska kunna hitta varandra och vi ska göra en mer konkret återkoppling till infrastrukturministern om detta.

Det handlar om vikten av att planera i förväg när man etablerar nya områden. När vi nu bygger Väsjön måste kollektivtrafiken redan finnas där när människor börjar flytta in. Det får inte bli som i Silverdal där vi inte fick in bussarna i området när det redan var färdigbyggt. Sen måste vi också ändra folks beteende så att de vill åka kollektivt.

Publicerad i Okategoriserade