En bättre livsmiljö för en högre livskvalité

Vi vill höja Sollentunabornas livskvalité. Det gör vi bla a genom ett antal satsningar i vår budget för att utveckla och förbättra den fysiska miljön i Sollentuna.

Det är ingen hemlighet att det är en stor utmaning att minska bostadsbristen i Sollentuna. Därför presenterar vi Socialdemokrater i vår budget ett antal förslag för att minska bostadsbristen.

Helenelund visionsbild 1

Vi föreslår att en ny tjänst som byggsamordnare som kan förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna. En byggsamordnare kan också jobba med gluggutredning och ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. Socialdemokraterna har också sedan tidigare föreslagit att en bostadskommission ska inrättas bl a för att jobba med hur Sollentuna kommun kan få del av de statliga pengar som avsatts för att öka bostadsbyggandet.

Grön IT

Kommunen har ambitioner och fastslagna policies med syfte att kommunen och Sollentunaborna ska minska sin miljöpåverkan. Socialdemokraterna vill lägga medel på ett digitalt verktyg för att kommunen ska kunna redovisa vårt miljö- och hållbarhetsarbete på webben, en miljöbarometer. Med den kan man göra tydligare uppföljningar, redovisa mål samt åtgärder. På så sätt förenklar man miljöstrategin och vad vi ska prioritera

sommarjobb 1

Gröna områden är viktigt för människors trivsel. I Sollentuna finns både parker och naturreservat, men också kommunägd mark som varken är bebyggd eller park eller naturreservat. Vi vill att kommunen har en hög ambitionsnivå i skötseln av dessa typer av gröna områden. När kommunen växer får dessa gemensamma gröna oaser en ökad betydelse för Sollentunaborna. För att fler ska hitta till, och i, våra fyra naturreservat gör Socialdemokraterna en satsning på bättre skyltning i, och runt, naturreservaten i vår budget.

Det här är några av de satsningar Socialdemokraterna gör i Sollentuna för att utveckla och förbättra livsmiljön och livskvalitén för alla oss som bor i vår kommun.