Framtidspartiet i (S)ollentuna har lagt sin budget för 2015!

Budgetbild 2014

 

Idag klockan 16.00 lägger vi vårt budgetförslag för 2015

samt ekonomisk plan för 2015-17.

 

 

 

Det är en budget som tar avstamp i en ny färdriktning för Sollentuna med focus på jobb,skola,vård o omsorg samt bostäder. Vi satsar nästan 30 Mkr mer än majoriteten samt lägger ett antal viktiga uppdrag som banar vägen för framtida kursändringar och utveckling av kommunen som gör att fler kommer i jobb, får en skolgång som är mer anpassad till att fler kommer i jobb. Men tar också hand om våra gamla som varit med och byggt upp vårat välfärdsamhälle med också att alla som vill flytta hemifrån och flytta hit kan få en bostad.

Några av våra  ekonomiska prioriteringar:

 • Vi föreslår också att en ny tjänst som byggsamordnare inrättas. Byggsamordnaren ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna. I dag finns det detaljplaner antagna för över 2000 bostäder som ännu inte byggts, många av dem kan förverkligas i närtid. Det handlar också om att ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. För det tredje ska byggsamordnaren genomföra en gluggutredning för att hitta ytterligare mark att bygga på. Vi avsätter 700 tkr för inrättandet av tjänsten som byggsamordnare.
 • Vi väljer att höja lärarlönerna för lärare i grundskola, förskola, särskola och modersmål. För detta avsätter vi 7 mkr, viket motsvarar en ytterligare uppräkning med drygt 1% utöver den satsning som majoriteten har förslagit.
 • Vi avsätter 2 mkr för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 sommarjobb sommaren 2015 i kommunens egen, de kommunala bolagen eller hos andra arbetsgivare. Med detta får vi en riktig sommarjobbsgaranti. Pengarna ska användas till löner och förmedlingsverksamhet.
 • Vi avsätter 8 mkr till höjd hemtjänstsersättning till utförarna. Det motsvarar en uppräkning med cirka 6%. I dag lämnar utförare Sollentuna p g a svårighet att få lönsamhet. Detta drabbar inte minst vår egen utförare AB Solom. De utförare som blir kvar är i vissa fall små och i några fall har de inte gällande kollektivavtal och konkurrerar inte med samma villkor som andra bolag.

Ett axblock ur våra framtidsinriktade uppdrag till våra förvaltningar:

 • Ta initiativ till förhandling med SL och eventuellt behov av planändring för att skapa en väntsal på busstorget i Sollentuna centrum
 • Ta förstärkt initiativ till förhandling med landstinget för att skapa fler sträckningar med servicelinjen till fler kommundelar
 • Implementera sociala krav vid upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven om bl a rätt att kräva kollektivavtal
 • Redovisa vad kommunen gjort för att minska det ofrivilliga deltidsarbetet bland kommunens anställda Redovisa insatser för att öka medarbetarnas nöjdhet
 • Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov
 • Göra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över 85 år garanteras en plats på äldreboende om de så önskar
 • Redovisa kostnader och konsekvenser av att anlägga en ny konstgräsplan och konstisbana på Sollentunavallen som kräver en mindre arbetsinsats för att få planen/banan spelbar
Publicerad i Okategoriserade