Framtidspartiet i (S)ollentuna

1 Politisk inriktning för budgetåret 2015
Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet, jämställdhet, mångfald och öppenhet. Med dessa utgångspunkter för Ögonen synas de kommunala verksamheterna. Vi synliggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. Vi ser över de hinder, som finns för att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vt redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov.
Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar. Världsekonomin är fortsatt inne i ett osäkert läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun. En annan osäker post är att arbetslösheten fortsatt är högre än vad vi varit vana med. En tredje utmaning är att kommunen har viss svårighet att rekrytera personal inom vissa sektorer. För det fjärde är 2014 ett valår och det gör att vi i nuläget inte vet vilken politik som den regering som sitter när 2015 inleds kommer att driva.

Abby road s version 1
Våra politiska fokusområden

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik
I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa grundläggande. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna.
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Kommunen ska ställa krav på svenska kollektivavtal.
Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Trafik- och fastighets nämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna ombudgetera under året. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta befolkningsökningen i kommunen. Provisoriska lokaler ska snarast ersättas med permanenta.
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft. Kommunens personalpolicy ska gälla för hela koncernen, det är inte minst viktigt nu när delar av SOLOM har bolagiserats. De kommunans tällda ska ha rätt att jobba heltid. Andelen viss tidsanställda ska minskas. Chefer och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och till att utveckla kommunens verksamheter.
1.1.2 Fler i arbete
Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Det betyder delaktighet i samhällets utveckling, delaktighet i en gemenskap och friheten att forma sitt liv. Varje människa i arbetsför ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre skatteintäkter kommer in som kan finansiera välfärden.
Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service förbättras t ex genom handläggnings tider vid myndighetsutövning kortas. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler
för småföretagare i Sollentuna. Det är viktigt med fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta för företag att rekrytera medarbetare.
Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet Några andra verktyg är samarbete med arbets förmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.
1.1.3 Utbildning
Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning, sa att alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Läxläsning ska erbjudas, så att fler når godkänt i alla ämnen. Specialpedagoger behövs för att säkerställa att alla lär sig läsa och skriva senast i år 3. Allas rätt till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg stadiemiljö. Mindre Idasstorlekar ska prioriteras. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska Öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status för att höja lärarnas status, genom t ex högre lön och karriärvägar. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker.
Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler rymligare lokaler och mer personal. Det ska finna fritidsgårdar över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar.
Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.
1.1.4 Omsorg
Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras.
De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgs arbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Individen ska få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Närståendes insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt, stöd och avlastning. Mobilitet och digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.
När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på äldreboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.
Uppföljning och tillsyn ska fortsätta förbättras. Det gäller inte minst om lagen om valfrihetssystem tillämpas inom särskilt boende och antalet utförare inom hemtjänsten ökat.
Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med funktions nedsättning inom LSS-området.

1.1.5 Boende och byggande
En egen bostad är en social rättighet. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Då blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.
Nya bostäder gör att bostadsbristen minskar. Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter.
Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning i och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden m m behöver därför förbättras så att de är attraktiva för Sollentunaborna.
1.1.6 Miljö och klimat
Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet, inte minst utifrån miljö- och klimatberedningens slutsatser, och stärka kommunens förmåga att hantera Himamtmaningarna tas nya steg. Arbetet med Grön-IT innebär att man tar ett grepp för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunen har också ett stort informationsansvar gentemot kommuninvånarna
En kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har genomförts. Det är angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och ldimatpåverkan från kommunens egna fastigheter fortsätter. De brister som har framkommit vid kartläggningen ska åtgärdas.
Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. Många av de åtgärder som krävs för att minska växdiusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.
Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att tvärspårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med traEkverket, ska ta fram alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i raarkläge genom de centrala delarna av Sollentuna.
1.1.7 Tryggare Sollentuna
Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olilca bakgrund ska ges lika möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och diskriminering ska bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att man gör sldllnad på människor.
Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett allvarligt samhällsproblem och barnmisshandeln likaså. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen och skolgång för barnen. Vi stödjer bildandet av en mansjour.
I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. FöreningsUvet är en central mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet efter den mångåriga neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Biblioteken är en viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för mindre barn bör stimuleras. Sollentuna ska vara en levande lmlturkommun både för den som vill utöva kultur och för kulturkonsumenter.
Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas.
Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att t ex politiskt fattade beslut sprids i organisationen. Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckhng.