Hur tänker Alliansen förbättra kvaliteten i äldreomsorgen?

Nyligen presenterades ”Kvalitetsbarometern – äldre 2012”. Kvalitetsbarometern tar upp brukarnas upplevelser inom hemtjänst, demensboende och särskilt boende. Kvalitets-barometern visar att kvaliteten sjunker inom samtliga tre områden. Inom hemtjänsten och demensboendet är minskningen marginell och Sollentuna ligger kvar på en god kvalitetsnivå. Däremot sjunker kvaliteten markant inom särskilt boende, från 1,12 till 0,88 där 1,00 innebär god kvalitet. Det har föranlett Socialdemokraterna Berit Forsberg och Robin Sjöberg att ställa en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande. Denna besvaras på kommunfullmäktige den 20 mars.

     

De frågor som ställs är:

– Vilka åtgärder planerar vård- och omsorgsnämnden att vidta med anledning av resultatet i kvalitetsbarometern?

– Vilka åtgärder har nämnden tidigare vidtagit inom de områden där resultaten är låga?

– Hur förklarar ni de låga värdena inom särskilda boenden?

En kommentar på “Hur tänker Alliansen förbättra kvaliteten i äldreomsorgen?
 1. Lars skriver:

  Svaret, åtminstone från moderaternas sida, gav i DN igår: Genom att härma socialdemokratisk retorik och genom att säga nej till obligatorisk lag om valfrihet. (Det är ju en lag som snarare ger vårdbolagen rätt att välja vårdtagare – i varje fall i vilken kommun man vill etablera sig i – än rätt för vårdtagarna att välja vård.

  Rätt för vårdtagarna att välja vård är förvisso en hjärtefråga för Kd, som därför vill ha ett obligatorium, för att det ska finnas möjlighet för vårdtagarna att välja vård på religiös grund. Men detta garanteras ju inte alls av den aktuella lagen, som tvärtom ger de kommersiella vårdbolagen chansen att köpa eller konkurrera ut de religiösa alternativen.

  Möjligheten för vårdtagarna att välja vård, skulle däremot garanteras av en skyldighet att för kommunerna att erbjuda olika alternativ, vare sig det sker i kommunal regi eller genom upphandling. Kd är förstås rädda för att kommuner med socialistisk majoritet ska välja bort de religiösa alternativen.

  Vad Kd borde göra, är att byta block och vara beredda att medverka i en socialdemokratisk regering, under förutsättningen att rätten att välja vård mm på religiös grund tillgodoses.

  Enklast tillgodoses ju det genom att tillräckligt många vårdtagare (som behövs som underlag för en vårdenhet) inom kommunen, framför önskemål om vård på t.ex. religiös grund, och att kommunen då har en skyldighet att tillgodose detta, antingen i egen regi eller i en riktad upphandling till en religös stiftelse e dyl.

  Sådana riktade upphandlingar är strängt förbjuda enligt den nu aktuella lagen om valfrihet, som därmed blir ett slag ur luften för kd:s egna väljargrupper.