Investera i en skola för framtiden

Under snart två mandatperioder har resultaten i grundskolan sjunkit och resultaten i  läsförmåga och matematik fortsätter att sjunka i internationella kunskapsmätningar.  Idag klarar färre barn de grundläggande kunskapskraven och färre barn når  toppresultat. Det här är en utveckling som vi vill vända. Stockholm ska konkurrera  med kunskap och kompetens och inte med lägre kunskapskrav och mindre resurser  till utbildningssystemet. Vi vill därför investera i mindre klasser i de lägre årskurserna,  garantera barns rätt till förskola och låta lärare undervisa istället för att administrera.

Såväl internationella som svenska studier visar att klasstorleken har betydelse för  elevernas lärande. För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan måste  stora klasser bli mindre. Små barn påverkas särskilt negativt av för stora klasser. Små klasser ger högre kvalité i undervisningen och lärarna får mer tid för varje elev. Vi vill därför investera två miljarder i mindre klasser i de lägre årskurserna, från förskoleklass till årskurs tre. Med denna insats kan vi minska de största klasserna med  fyra till fem elever.

Vi vill ge alla barn möjligheten att gå i förskolan genom att garantera alla barns rätt 18 till heltid i förskolan oavsett vad föräldrarna gör. Forskning om barns tidiga lärande  visar på att barn som har gått i en kvalitativ förskola lyckas bättre i skolan. Redan  idag erbjuder flera socialdemokratiskt styrda kommuner heltid till alla barn, ett  exempel är Botkyrka där alla barn har rätt till 35 timmars förskola.

Åtta av tio lärare känner sig stressade i sitt yrke och har svårt att koppla bort arbetet  när de är lediga visar en ny undersökning från TCO. Många lärare tvingas idag att  lägga mycket arbetstid på administration. Vi vill minska den administrativa  arbetsbördan så att lärare får mer tid att planera och genomföra undervisningen.

Vi socialdemokrater i Stockholms län vill driva en skolpolitik som säkerställer att alla  barn och unga får kunskap och utbildning för att kunna taoch skapa framtidens jobb.

Publicerad i Okategoriserade