Kommunstyrelsen protokoll Sammanträdesdatum 2018-05-07

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 85/2018 Dnr 2018/0123 KS-6 Diariekod: 412
Yttrande angående förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-04-17 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting har översänt förslag på förändringar av busslinjer som föreslås till tidtabellen för 2019 (T19) som träder i kraft 9 december 2018.
I trafikförändringsremissen redovisas en inriktning för T19 när det gäller pendeltågen som Trafikförvaltningen under april månad kommer att ansöka om tåglägen hos Trafikverket, den bygger på planeringsramverkets målbild och inriktningen är följande:
 Att bibehålla och modifiera årets tidtabell
 Att behålla snabbtågen på Nynäsbanan
 Att inte ansöka om tåglägen hos Trafikverket för snabbtåg på Södertäljegrenen
 Att inte ansöka om snabbtåg på Ostkustbanan samt att utöka antalet avgångar på fyra stationer (Häggvik, Rotebro, Ulriksdal och Norrviken) på Ostkustbanan med fokus på rusningen
När det gäller busstrafiken så föreslås en ny linje 687 trafikera Vallentuna-Sollentuna station via Frestavägen och Södersätra och Väsjön i halvtimmestrafik alla veckans dagar hela trafikdygnen.
Förändringar av större karaktär föreslås för linje 526 och 607, samt 514 och 522. I övrigt föreslås mindre justeringar.
Det finns behov av förstärkt busstrafik mellan de regionala stadskärnorna Kista-Sollentuna-Häggvik och Täby/Arninge samt Jakobsberg/Barkarby.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
 Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande överlämna bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17 till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting angående föreslagna förändringar till tidtabell 2019 (T19).
Sammanträdes-
Kommunstyrelsen protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07
Sidan 2 av 3
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Överläggning i kommunstyrelsen
Under överläggningen yttrar sig Anki Elken (SP), Freddie Lundqvist (S), Henrik Thunes (M), Barkat Hussain (V) och Peter Godlund (MP).
Henrik Thunes (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Sammanträdet ajourneras kl. 16:32-16:38.
Freddie Lundqvist (S) lämnar följande tilläggsyrkande med stöd av Peter Godlund (MP), Anki Elken (SP) och Barkat Hussain (V):
 Följande stycke från den föreslagna protokollsanteckningen ska läggas till på lämpligt ställe i kommunstyrelsens yttrande till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
o Vad trafikförvaltningen Stockholms läns landsting tyvärr helt utelämnat i sitt förslag är ämnandet att förbättra tillgängligheten för kollektivtrafik i Viby. Många skolungdomar är idag beroende av buss för att ta sig mellan skola, hem och fritidsaktiviteter. Trafiken är idag bristfällig och skulle behöva stärkas, dels för att uppmuntra fler att använda kollektiva färdsätt men även för att kunna tillhandahålla ett tryggt transportsätt för kommundelens unga, såväl dagtid som nattetid.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Freddie Lundqvists (S) tilläggyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande överlämna bilaga till § 85 till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting angående föreslagna förändringar till tidtabell 2019 (T19).
Protokollsanteckning
Henrik Thunes (M), Anna-Lena Johansson (L) och Magnus Ramstrand (KD) lämnar följande protokollsanteckning för den politiska majoritetens räkning. Protokollsanteckningen stöds av Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Anki Elken (SP) och Barkat Hussain (V).
”Sollentuna är en tillväxtkommun. Vårt geografiska läge med närhet till såväl Arlanda som Stockholm city är en bidragande orsak till att allt fler företag valt att etablera sig i Sollentuna. Likaså den service vi erbjuder. Vi kan stoltsera med näst bäst skolor i länet och är en populär kommun att bo i.
Sammanträdes-
Kommunstyrelsen protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07
Sidan 3 av 3
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Företag och Sollentunabor är båda beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Den politiska majoriteten har länge sagt att Sollentuna behöver bättre och mer kollektivtrafik, inte mindre. Förslaget innehåller ett par bra förslag. Bland annat förändringar av linje 687 Vallentuna-Sollentuna station med trafikering av Väsjön och Södersätra. Det är glädjande.
Samtidigt är det oroväckande när vi nu ser presenterade förslag från Trafikförvaltningen som skulle komma att påverka såväl näringsliv som pendlande Sollentunabor på ett negativt sätt. Särskilt linjerna 526 och 607 som dels knyter ihop kommundelarna som inte har nära till spårtrafik men även till Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset. En förändring av turtätheten och sträckningen på linje 514 skulle negativt påverka många äldre som bor i området och de som bor i kategoriboendena på Turebergs allé. Trafikförvaltningen verkar till synes bortse från målbilden i trafikförsörjningsprogrammet och den regionala utvecklingsplanen för Stockholm.
Vad trafikförvaltningen Stockholms läns landsting tyvärr helt utelämnat i sitt förslag är ämnandet att förbättra tillgängligheten för kollektivtrafik i Viby. Många skolungdomar är idag beroende av buss för att ta sig mellan skola, hem och fritidsaktiviteter. Trafiken är idag bristfällig och skulle behöva stärkas, dels för att uppmuntra fler att använda kollektiva färdsätt men även för att kunna tillhandahålla ett tryggt transportsätt för kommundelens unga, såväl dagtid som nattetid.”