Konaten att ta hand om sina o andras sopor

Det är inte roligt att få en förbränningsanläggning inpå knuten om detta kan vi vara överens. Saken blir inte bättre om man bränner sopor o än värre om dom importeras. I senaste nummret av Vi I Sollentuna gör Benkt Kullgard (M) ett stort nummer av att inte vilja ha en kraftvärmeanläggning på Hagby men gärna i Arninge, stör Sollentuna mindre, ”lite längre bort från oss” som han uttryckte det.

En sådan återvinningscentralen i Hagby kan absolut ge negativa miljöeffekter i den del av Sollentuna som ligger närmast. Men eftersom kommunen är delägare i Fortums förbränningsanläggning Brista (Märsta), där det eldas med precis samma produkter som var tänkt i Hagby, kan vi knappast säga nej när grannkommunen vill göra motsvarande sak. Därför ställde vi (S) oss bakom majoritetens försiktiga svar i kommunstyrelsen att det är OK under förutsättning ”att den föreslagna lokaliseringen och omfattningen är optimal ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv”.

Bild05_Sollentuna_Helenelund_flygbild

Eftersom vi har bred politisk enighet om att det är bättre att materialåtervinna än att förbränna bör vi rimligen hålla igen på byggandet av förbränningsanläggningar som behöver kontinuerlig tillförsel av sopor. Målet är ju att mängden avfall ska minska.

Kvittblivning av avfall på miljöbästa sätt är en utmaning. Som vanligt är det bäst att angripa problemet vid källan: att arbeta för att få ner mängden avfall.

1. Du själv kan i första hand reparera och återanvända i stället för att köpa nytt.

2. Producenter av varor kan i större utsträckning förbereda för materialåtervinning redan vid tillverkningen av sina produkter.

3. Kommunen ska ta sitt ansvar och planera samhället så att medborgarna enkelt och lätt kan lämna sitt avfall så att det kommer till bäst nytta.

I bl a kommunfullmäktige har vi Socialdemokrater drivit på för att få fler återvinningsstationer i kommunen och en ny återvinningscentral i södra kommundelen, så att fler ska få närmare till en plats att lämna sina sorterade sopor. Tyvärr har majoriteten visat marginellt intresse för detta.

Det är bra att Täby omprövar sina planer att bygga en förbränningsanläggning i Hagby och att Kullgard (M) drivit på detta. Men den ska inte kasta sten som sitter i glashus, utan skapa fler och lättare möjligheter att återvinna sitt avfall.