Kontaktpolitikerhärvan


Efter oppositionens beslut att lämna sina kontaktpolitiker- uppdrag i barn- och ungdomsnämnden, sedan de ej getts fullgoda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, så framförde nämndens ordförande kommunalrådet Stockhaus (M) att oppositionen ändå inte rapporterat några kontaktpolitiker besök. En kontroll av rapporterade besök visar att kommunalrådet Stockhaus själv inte har lämnat in en enda rapport under 2011Trots att hon är kontakt-politiker för minst sex verksamheter.

Detta faktum och Maria Stockhaus mail till partiernas gruppledarna för (S),(MP), (V) och (M) samt dom borgliga ledamöterna i BUN har föranlett mig att skriva följande svar:

Hej
Utifrån ditt mail vill jag ge min syn på ”kontaktpolitikerärendet”.
Noterar till att börja med att dina synpunkter endast delgetts dom borgliga ledamöterna förutom gruppledarna i (M), (S),(MP) och (V). Tycker inte det är speciellt lyckat utifrån utgångspunkten att alla bör ta del av det som skrivs i detta ärende om man är berörd. Det tycker jag samtliga ledamöter i BUN är.
Så till synpunkterna i ditt mail.

S, V och MP har lämnat kontaktpolitikersystemet därför att det trots upprepade påpekanden och beslut i nämnden inte har fungerat tillfredsställande ur vår synvinkel. Påståendet att oppositionen inte är aktiv i rollen som kontaktpolitiker saknar grund. De har gått på de möten de blivit kallade till om de haft en rimlig chans att närvara. Naturligtvis kan en kontaktpolitiker själv söka upp den enhet man ansvarar för men man bör ha i minnet att samtliga i oppositionen är fritidspolitiker. Det antal besök de gjort står i rimlig proportion till andelen ersättare och ledamöter i nämnden – 27 % – i relation till alliansen. De har själva tagit initiativ till att få komma på besök, och de har strävat efter att ha en god kontakt med verksamheterna som de varit ansvariga för.

Värt att notera är att du själv inte lämnat några kontaktpolitikerrapporter 2011 trots att du är kontaktpolitiker för minst sex verksamheter. Som ordföranden i barn- och ungdomsnämnden har du klart och tydligt deklarerat att det är oansvarigt av oppositionen att inte skriva rapporter och du har använt det som argument för att oppositionen inte har gjort några besök.
Hur fungerar den logiken? Ordförande behöver inte skriva rapporter, men alla andra i nämnden och särskilt oppositionen förväntas göra det, annars undanhåller de nämnden information. Hur ska det tolkas? Om ordförande inte skrivit rapporter så är det självklart att du ändå gjort besök medan det betyder att oppositionen inte har gjort några besök? Du som ordförande är heltidsarvoderad och borde ha tid att skriva rapporter, medan man kan anta dom som är fritidspolitikerna i oppositionen har det lite svårare att hinna med.

Påståendet att man skulle veta när akuta möten ska ske om man har god kontakt med sina verksamheter är felaktig eftersom akuta händelser är just akuta och information ska ske vid sidan av normala kontaktvägar. Det finns ett beslut i nämnden från 201103 som klargör hur information ska ske i dessa fall, men det har du som ordförande inte följt.

När det gäller dokumentation, så har en del av de besök som gjorts, t ex på Skälbyskolan den 1 augusti, mig veterligt inte dokumenterats av någon närvarande politiker. Vid sex tillfällen har kontaktpolitiker utanför AU deltagit på verksamhetsbesök. Vid tre av dessa tillfällen deltog oppositionen och vid tre tillfällen majoriteten. Vid samtliga dessa tillfällen har dokumentation skett av närvarande tjänsteman. När det gäller övriga kontaktpolitikerrapporter så har oppositionsföreträdarena av tidsbrist prioriterat kontakt före administration med vetskapen om att det borde ha skrivits rapporter.
Självklart har oppositionens företrädare i AU fortlöpande rapporterat skriftligt och muntligt från varje möte till hela gruppen om den information som lämnats vid AU. Problemet är att detta inte har räckt. För frågan är vad du själv anser att du har för ansvar i denna fråga? Av mailet att döma är svaret inget – du anser att hela ansvaret åvilar oppositionen. Detta är märkligt av flera skäl. Oppositionen har lojalt följt de regler som satts upp för kontaktpolitikerverksamheten där det framgår att ledamöter och ersättare är representanter för
nämnden – inte sina politiska partier. De har t ex inte, annat än på direkt förfrågan, ens berättat vilket parti de representerar. Det märkliga är dock att när något akut har hänt, eller någon särskild händelse har uppstått som rör en viss verksamhet, så har du plötsligt börjat behandla kontaktpolitikerna från oppositionen som oppositionspolitiker i nämnden och undanhållit dem information och inte kallat till möten. Detta har upplevts som djupt orättvist.

Du beskriver vilka friheter du själv anser att du har när det gäller att inte behöva kalla eller informera kontaktpolitiker om du själv är inbjuden av föräldrarådet. Möten du själv kallat till, som t ex i Trollholmen men inte kallade någon i oppositionen till, ledde till att S- företrädaren i AU fick ett brev från upprörda föräldrar som hon förväntades svara på om ”den information vi föräldrar fått på mötet senast” – ett möte vars innehåll varken hon eller i någon i oppositionen hade en aning om. Oppositionens slutsats är att ett kontaktpolitikersystem vars villkor är sådana som beskrivits ovan inte fungerar. Därför har de avgått.
Att du har liten förståelse för avhoppet gör mig beklämd. Jag tycker inte du blivit påhoppad däremot kritiserad för att inte hanterat ledarrollen på ett tillfredställande sätt. Jag tycker naturligtvis liksom dig att fokus i politiken bör vara att diskutera politik och försöka hitta pragmatiska lösningar gärna i konsensus där så är möjligt. Men just nu skyms detta mål av en inte helt ovanlig situation i politikens vardag. Detta kommer säkert att förändras med tiden, inte minst om alla parter drar sitt strå till stacken, till dess får vi arbeta vidare utifrån rådande situation.

Vänliga hälsningar
Freddie Lundqvist Oppositionsråd (s)

Publicerad i Okategoriserade