Landsting och kommun måste tillsammans bygga bort bostadsbristen

Diskussionen om en ny RUFS har tagit fart. För en tid sedan debaterades utvärderingen av den nuvarande RUFS:sen och några dagar efteråt togs dom första inriktningsbesluten i Trafik- och regionplanenämnden. Med anledningen av detta har jag och Jens Sjöström Landstingsråd (S) skrivit denna insändare som här nedan återge s i min blogg.Jens podcast

Stockholmsregionen växer med 40 000 nya invånare varje år – långt mer än tidigare prognoser förutspått. Det innebär goda möjligheter till tillväxt och nya jobb, men det förutsätter att samhället klarar av att möta upp med utbyggd infrastruktur, bostäder och samhällsservice. Där finns idag tydliga brister.

Mest akut är bostadsförsörjningen. Under perioden 2006-2014 när Alliansen styrde i de flesta av länets kommun samt i landsting och riksdag ökade glappet mellan tillgång och efterfrågan katastrofalt. År 2013 färdigställdes ca 9700bostäder medans befolkningstillväxten var 36 000 nya invånare.

 

Bristen på hyresrätter är stor i regionen och andelen hyresrätter fortsätter minska. Samtidigt skickar arbetsgivare, universitet och högskolor larmsignaler om den svåra situationen att locka hit anställda och studenter. Dessutom har kostnaden för bostäder stigit kraftigt de senaste åren. Många unga, studenter och de med lägre betalningsförmåga får allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. I förlängningen hotas också arbetsgivares möjligheter till rekrytering och söktrycket till våra högskolor och universitet. Detta verkar det hämmande på tillväxten. Det är en styrka om Stockholmsregionen utgör en sammanhållen bostads- och arbetsmarknad.

Inom kort kommer den statliga Bostadsplaneringskommittén att presentera sina slutsatser efter att ha utvärderat hur dagens styrning och samordning fungerar för att säkra bostadsförsörjningen. Förhoppningsvis bidrar detta till att underlätta ett ökat hållbart bostadsbyggande och tydliggörande av styrning för fysisk planering och bostadsförsörjning i regionalt perspektiv.

Vi Socialdemokrater är övertygade om att det går att vända utvecklingen, men det går inte att göra utan tydliga mål. Vi vill se en offensiv från landstinget i samarbete med länskommunerna, för tillväxt i hela vår region med kraftfulla satsningar på bostäder och kommunikationer. Goda ambitioner räcker inte och utfallet talar sitt tydliga språk. Huvudansvaret för markplanering och bostadsförsörjning åligger kommunerna, men landstinget måste bevaka och driva det regionala perspektivet i bostadsförsörjningsfrågorna.vasjon

 

Vi socialdemokrater:

  • Kräver att Stockholms läns landsting antar ett konkret mål för Stockholmsregionen om minst 300 000 nya bostäder till 2030.
  • Tar initiativ till ett ”Bostadslyft för Stockholmsregionen”. Syftet är att genom en fördjupad dialog och samarbete mellan politiska beslutsfattare, byggherrar och andra aktörer presentera en gemensam åtgärdsplan för ökat bostadsbyggande med särskild hänsyn till behovet av bostäder för unga och studerande samt fler och billigare hyresrätter.
  • Bostadsbristen är ett allvarligt problem för utvecklingen av hela regionen och vi vill gärna samarbeta för fler bostäder Men för det krävs politiskt ledarskap från den styrande alliansminoriteten i landstinget och initiera ett gemensamt ansvarstagande från stat, kommuner och landsting.
Publicerad i Okategoriserade