Lucka 4; Förtroenderådet


Vinterlandskapet har tagit ett fast grepp om oss liksom tekniken. Därför kommer min julkalenderblogg en dag för sent. Men den som väntar på något gott osv…

Nu förändras (S) är rubriken på dagens förtroenderåd. Nästan 200 socialdemokrater från hela vårt avlånga land har samlats för att diskutera och fatta beslut dels om:

Vår valberedningDess uppdrag är att arbeta självständigt och sträva efter att möjliggöra för medlemmar och anslutna partiorganisationer att i en bred diskussion lämna synpunkter. Valberedningen bör också involvera såväl partidistriketen som sidoorganisationerna innan man slutligen lämnar sitt förslag till den extra kongressen. Berit Andnor fick den granlaga uppgiften att tillsammans med övriga 10 ledamöter verkställa uppdraget.
Själv har jag ett medskick till valberedningen. En del handlar om att låta tänkbara kandidater får göra sig synliga och presentera sina idéer. Detta fråntar inte att valberedningen möjligheten att komma med egna kandidater men den ger oss samtidigt möjligheten att få en bred förankring av den kommande ledaren. Men också ge omvärlden en chans att se våra visioner och inge hopp om ett alternativ i de politiska landskapet. När det sedan närmar sig kongressen är det dags att nominera en kanditat, grundad i en lyssnande och förankrat process i en transparant process. När sedan klubban slås i bordet ska det som Mona sa : ge den nya ledningen ett starkt förändringsmandat på kongressen så att de kan bära ut ett pånyttfött parti och en relevant politik ….

Kriskommisionen
Krtiskommisionen fick också möjlighet att presentera sina tankar av sitt arbete så långt. Nyttigt men dom fick också en hel del medskick inte minst från undertecknad;
För ska vi förändras handlar det om att utveckla förslag som gör kedjan Tillväxt/Jobb/Skatteintäkter/Välfärd synlig och trovärdig för människorna i landet Sverige. Efter förra valet var vi tämligen bra på att lyssna och bedriva rådslag på riks-, läns och kommunnivå. Men vad blev det av det. Sakta men säkert tynade nytänkandet och förändringen bort, inte minst inom näringlivsområdet, och ersattes med en mer traditionell politik inte minst på skatteområdet.

Publicerad i Okategoriserade