MIN OCH SOCIALDEMOIKRATERNAS SYN PÅ PLANLÄGGNINGEN AV VÄSJÖOMRÅDET

Väsjön är Sollentunas sista stora exploateringsområde. Här kommer att byggas ut successivt under de kommande 25-30 åren. Det kommer att dröja många år innan de planerade 2800 bostäderna är byggda. I dag råder det bostadsbrist såväl i Sollentuna som i övriga delar av Stockholmsregionen.

En stor exploatering som denna kostar givetvis mycket pengar att genomföra. Vägar, VA- och elnät, förskolor, skolor och andra gemensamma angelägenheter ska byggas, men det är långsiktiga investeringar för att människor ska få någonstans att bo. Kommunens kostnader ligger i huvudsak i början av utbyggnaden, men när inflyttningen börjar så tar det bara några år innan kommunen får tillbaka de satsade pengarna genom ökade skatteintäkter och avgifter från de nya Sollentunaborna.

Väsjöområdet ska ha en koppling till Edsberg så att det inte blir ett ”satellitområde” som inte är kopplat till befintlig bebyggelse. Det gör att de boende på ett naturligt sätt kan nyttja den service som finns i Edsberg.

Kommunen har gjort flera omfattande studier om hur trafikflödena från området kommer att bli. Flödet kommer att sprida ut sig på det både befintligt och nytt vägnät.

Genom detta kommer den biologiska mångfalden att kunna bevaras i området. Edsbergs sportfält ska utvecklas, inte avvecklas. Utbyggnaden av Väsjöområdet kommer naturligtvis att nagga det nuvarande Edsbergs sportfält i kanten, men de aktiviteter som berörs kommer att flyttas till en annan plats i området. De boende i Edsberg med omgivningar kommer även fortsättningsvis att kunna nyttja sportfältet och Rösjöskogen till natur och friskvård. Rösjöskogen är numer naturreservat och därmed skyddat för framtiden. Vi anser att de blågrönastråken ska värnas i planläggningen av Väsjöområdet.

Vi vill att:

* Att kommunen tar sitt ansvar för att lösa VA-försörjningen och detaljplanelägga Norr- och Södersättra

* Att Väsjöområdet får en förbindelse till Edsberg

* Att de blågröna stråken värnas och utgör kopplingen mellan naturreservaten

* Att kollektivtrafiken är utbyggd från början i området och att trafikstörningar minimeras

* Att Edsbergs sportfält som anläggning utvecklas för ungdoms och motionsidrott

* Att Väsjöområdet byggs i blandade upplåtelseformer och med lågenergihus

* Att Sollentuna kommun tar sin del av Stockholmsregionens bostadsförsörjning

Publicerad i Okategoriserade