Motionen som gick hela vägen

Min sambo och jag skrev denna motion i ljuset av den utsatthet som patienter inom den pyskriatiska vården befinner sig i. Rubriken blev :Möjligheten till registerutdrag för anställda inom den psykiatriska vården
Sollentuna arbetarekommun biföll den i höstas och nu har även kongressen på förslag av partistyrelsen antagit den och nu är det upp till riksdagsgruppen att förverkliga den.

För åtta år sedan blev det möjligt för privatpersoner att begära ut utdrag om sig själv ur polisens
brottsregister. På bara fyra år har antalet personer som begärt utdrag nästan fördubblats – drygt 38 000 till
året siffra som väntas bli 67 000 utdrag. I vissa känsliga branscher får arbetsgivaren kräva att de personer
som söker jobb genom ett registerutdrag visar att de är ostraffade. Det gäller olika statliga förvaltningar,
men också privatföretag som exempelvis larminstalleringsfirmor.

För fem år sedan antog riksdagen en särskild lag som gäller anställning vid förskola och skolor. Efter
larm om att pedofiler sökt sig till olika förskolor infördes regler som säger att den som vill ha ett sådant
jobb måste kunna visa arbetsgivaren att han inte dömts för sexbrott mot barn. Det är också viktigt i detta
sammanhang att poängtera att arbetsgivaren är/ska vara skyldig att inhämta ett utdrag från den
arbetssökande innan anställning. Vid sidan om dessa specialfall har alltså arbetsgivaren ingen rätt att kräva
intyg.

Vi tycker det borde vara en skyldighet för arbetsgivaren att kräva in ett sådant utdrag, även inom
den psykriatriska vården innan anställning för att förvissa sig om att man inte anställer en person som
begått övergrepp tidigare och därmed inte anställa en sådan person. Rikspolisstyrelsen vill att regeringen ser över hanteringen, speciellt frågan om att straffbelägga arbetsgivare som kräver utdrag utan att ha rätt till det. Vår ambition är att regeringen tar tag i frågan, säger Aimée Jillger.

På justitiedepartementet är man väl medveten om problemet och överväger en lagskärpning.
Vi arbetar med frågan, men har inte bestämt hur den ska hanteras, säger Thomas Eriksson vid
justitiedepartementets polisenhet. I samband med denna översyn vore det också lämpligt att pröva
309 möjligheten att arbetssökanden till psykiatriska vården omfattades av en liknande lag som den som gäller för förskola och skolor. Detta mot bakgrund av den utsatthet som vårdtagaren befinner sig i. Möjligheten att kräva in utdrag ur brottsregistret bör omfatta alla nyanställning detta bl.a. mot bakgrunden att den anställde kan tagit sin legitimation långt tillbaka i tiden eller varit borta från arbetslivet/yrket en längre tid.

Partikongressen föreslås besluta:
att partikongressen uppdrar åt riksdagsgruppen att på lämpligaste sätt och i lämpliga organ,
arbeta aktivt för att åstadkomma en lagändring som gör arbetsgivare skyldig att inom den
psykiatriska vården begära in ett utdrag ur brottsregistret av den arbetssökande innan
anställningen påbörjas

Publicerad i Okategoriserade