Motionen som inte vann gehör :(

Jag och Roger Sjöberg skrev denna motion ;Strategi och handlingsplan för att åstadkomma fler återvinningsstationer; därför att vi upplever ett problem med antalet och vilka konsekvenser detta får för Sollentunaborna. Men vi ger oss inte och om den statliga avfallsutredningens förslag blir verklighet lär det bli anledning att återkomma i frågan om inte förr.

Många svenskar vill leva miljövänligt. Ett flertal undersökningar visar att sortering av avfall är en viktig
punkt för många när det gäller att leva miljövänligt. Det är dock svårt för många att sortera på det sätt de
önskar.

Vi kan ta ett exempel från vår hemkommun Sollentuna. Sollentuna Kommun har länge legat långt framme
vad gäller sopsortering och återvinning. Det gör att Sollentunaborna ställer höga krav när det gäller närhet
till och mängden återvinningsstationer. I våra samtal med sollentunaborna får vi återkommande
synpunkter på bristen av återvinningsstationer. Under senare år har antalet återvinningsstationer minskat i
Sollentuna. (S) har försökt driva en annan utveckling i kommunpolitiken, men Sollentuna kommun eller
för den delen någon annan kommun styr inte själva över tillgången på återvinningsstationer. Det är fler
inblandade så som staten, FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen), fastighetsägare, kommuner m fl.

Det kommunen kan bidra med är t ex att upplåta mark, planera in platser för återvinningsstationer redan i
detaljplaneskedet, skyndsam hantering av bygglov för dessa samt samordning mellan olika intressenter.
FTI ansvarar för omkring 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina
förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av
förpackningsavgifter som producenterna, d.v.s. företag som importerar varor, fyller en förpackning och
säljer en vara, betalar. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga
miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna
även efter konsumenternas slutanvändning.

Vi har förstått att ett av de stora problemen är att de avfallsmängder som regleras i avtalen med staten numer är för låga och inte längre relevanta. Det gör att antalet återvinningsstationer inte behöver vara så många, som behovet egentligen motsvarar, för att fylla
de uppsatta målen.

Nu har den statliga avfallsutredningen  lämnat ett betänkande som berör detta område.

Vårt krav är enkelt ge riksdagsgruppen  i uppdrag att verka för att större avtalsmängder kan samlas in genom att statens avtal med förpackningsindustrin förändras så att fler återvinningsstationer etableras.

Publicerad i Okategoriserade