Ny färdriktning för Sollentuna!


Behövs det?
Utifrån valresultatet NEJ;
Utifrån dom många mötena med Sollentunabor och de nästan 30% av rösterna som dom RödGröna fick? JA!

Vårt mål är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, som är jämlikt och demokratiskt. Med detta mål för ögonen synar vi Sollentuna kommuns verksamheter. Vi kartlägger miljö- och klimatproblem. Vi ser över de hinder, som finns för att öka förvärvsfrekvensen bland vuxna och de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov. Vi lägger konstruktiva förslag för att lösa alla de utmaningar vi står inför för att kunna nå de mål vi har satt upp.

Låt mig utifrån detta resonemang lyfta fram två områden ur den politiska inriktningen som pekar ut den nya färdriktningen:

Är det rimligt att:
• Barngrupper med 21 till 25 barn har ökat från 14 % till 23 % under mandatperioden?
• Sollentuna placerar sig på 80: e plats i SKL: S öppna jämförelser när gäller faktiskt resultatvärde, d.v.s. andelen som nått målen i samtliga ämnen.
• Inom gymnasieskolan så placerar sig Sollentuna på 126 : e plats vad gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet.

Vi vill att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet ska garanteras oavsett vilken skola man väljer. Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter, att få ett jobb, en egen bostad att få vara en del i samhällsgemenskapen. Sollentunas skolor ska därför sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Eleverna ska ges mer tid med sina lärare så att alla når målen. Vi vill ha en förskola och skola med hög kvalité och tydliga regler och mindre barngrupper

Dagens check- och pengsystem behöver förändras och bli mer flexibelt. Pengarna bör fördelas efter behov för att stimulera måluppfyllelse för eleverna samt för att underlätta långsiktig planering för skolorna.

Inom gymnasieskolan bör kommunen verka för fler yrkesutbildningar och bidra till möjligheter till lärlingsutbildning. Andelen behöriga till högskolestudier ska öka, t ex genom att sommarskola arrangeras.

Det är så vi skapar Kunskap och framtidstro!

Är det rimligt att:
• Som den borgerliga majoriteten i Sollentuna genomföra en kraftig neddragning på den kommunala vuxenutbildningen. En tillfällig förändring skedde under 2010, men för 2011 så har de återupptagit den tidigare linjen.
• Antalet långtidsarbetslösa har ökat När det gäller de utrikesfödda så har arbetslösheten också stigit dom två senaste åren.
• Sollentuna i FSF mätning , Forum för småföretagsforskning, har gjort av företagsklimatet placerat oss på en 155 plats av 290 kommuner. FSF har skalat bort alla givna förutsättningar, såsom närheten till marknaden och gott om kvalificerad arbetskraft, och i stället koncentrerat sig på vad kommunerna själva bidrar med..

Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Utan att bortse från det statliga ansvaret anser vi att en jobbkommission bör inrättas. Dess främsta uppgifter blir att dra upp strategier och samordna insatser för att minska arbetslösheten.

Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. Formerna för kommunens stöd till främst små företag ska utvecklas, t ex genom att ett gemensamt servicecenter, ett handelshus, inrättas och att kommunens näringslivsstrategi ses över skyndsamt.

Vi vill ge våra ungdomar arbete, bostäder och framtidstro. Vi vill restaurera och bygga ut vuxenutbildningen så att fler får utbildning och ges stöttning till omskolning för ökade livschanser. En viktig del i denna politik är att kommunen aktivt ska verka för att erbjuda sommarjobb samt lärlings-, trainee och praktikplatser inom kommunens verksamheter.

Det är förslag som dessa som skapar företagande och Sollentunabor i arbete!

Vi är medvetna om att vi utifrån samma mål och grundvärderingar kan komma fram till olika lösningar på problemen och också i vilken ordning vi ska ta itu med dem. Ibland gör vi som partier olika prioriteringar. Detta redovisar vi tydligt genom att lägga dels gemensamma förslag, dels förslag från respektive parti.

Med detta som utgångspunkt har vi (S) tre huvudsakliga prioriteringar för vår budget.

• Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor
• Sveriges bästa äldreomsorg
• Sollentuna ska vara en ungdomskommun i framkant

Vår politik genomsyras också av tre övergripande perspektiv.
• Det handlar om minskade klyftor och ökad jämlikhet
• grön omställning
• fler jobb och bättre företagsklimat.

Satsningen som majoriteten gjort inom BUN är ett första steg i riktningen mot Sveriges bästa skolor. Dock har man helt glömt bort två viktiga verksamheter för att uppnå en helhetssyn.
Fritidshemmen som många gånger endast har 2-3 vuxna på över 100 elever är en skandal. Vi avsätter därför 4 000 tkr till fritidshemsverksamheten som ett första steg för ökad personaltäthet.

Fritidsgårdsverksamheten har I den kartläggningen som nyligen presenterades i nämnden visat att verksamheten som helhet inte utvecklats positivt. Fritidsgårdarnas öppettider har inskränkts, lokalerna är i flera fall undermåliga och antalet besökare har minskat. Vi saknar en vision för verksamheten. För att bryta den negativa spiralen avsätter vi 2 000 tkr.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns det mycket att göra. Majoriteten avsätter endast en spottstyver i sammanhanget på våra äldre. Det vill vi förändra! Vi tycker dom äldre i Sollentuna är värda Sveriges bästa äldreomsorg.

Vi lever allt längre och är betydligt friskare högre upp i åldrarna jämfört med för bara ett par decennier sedan. Äldrepolitik handlar därför inte bara om vård och omsorg utan också om möjligheten till aktivt liv. Förebyggande friskvård ska stimuleras.
En aktivitetspark för äldre, ett stöd till pensionärsorganisationerna samt utökat stöd och utvidgning av seniorträffarna är viktiga inslag i en ny färdriktning.

Många anhörigvårdare arbetar i det tysta med att vårda. Ett arbete som i många fall är tungt och slitsamt både psykiskt och fysiskt. Dessa grupper behöver uppmärksammas. Vi avsätter 2 000 tkr kronor för stödet till anhörigvårdare.

Rätten till heltidsanställningar ger kontinuitet och kompetens
Därför vill vi verka för att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. Vi avsätter 1000 tkr för uppnå målet.

I äldreomsorgen i Sollentuna saknas idag till största del möjligheten för äldre par att leva tillsammans. I en värdig äldreomsorg garanteras äldre par rätten att leva tillsammans hela livet om de så önskar.

För att vara en ungdomskommun i framkant krävs mer än en idrottshall, konstgräsplaner och ungdomsråd! Vi behöver en sammanhållen strategi. Ett första steg i den färdriktningen skulle kunna tas genom:

En Sommarskola som är en väg för att stödja fler elever att uppnå godkända resultat. Vi avsätter 250 tkr.

I ett 2:a steg En Vuxenutbildning med hög ambitionsnivå
Den gymnasiala vuxenutbildningen är för många en chans att få en andra chans genom utbildning och detta kan stimulera arbetsmarknaden och höjer kunskapen hos arbetstagarna. I dag nekas de som har godkända betyg att läsa upp dem för att t ex komma in på sin ”drömutbildning”. I år var det 65 personer som nekades. Det är en farlig utveckling när samhället stänger igen möjligheter för unga medborgare på det sätt. Vi avsätter 500 tkr ytterligare för att skapa fler platser inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

I ett tredje steg En satsning på Unga utanför
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att hålla sig löpande informerad om hur ungdomar upp till 20 år som inte är skolpliktiga sysselsätter sig. Kommunen har redan tagit vissa initiativ kring dessa unga utanför, men detta arbete måste bibehållas och utvecklas. Detta kan t ex ske genom en ”elevpeng” som kan användas till lämpliga åtgärder utifrån varje ungdoms behov. Vi avsätter därför 300 tkr ytterligare för arbetet med unga utanför.

Och slutligen i ett 4:e steg Bekämpa ungdomsarbetslösheten
Under de senaste åren har ungdomsarbetslösheten stigit i Sollentuna.
• I september var 176 ungdomar anmälda som arbetslösa hos arbetsförmedlingen.
• Antalet unga som uppbär försörjningsstöd har också ökat under senaste åren.
Vi avsätter därför 3 000 tkr till insatser för att hjälpa unga arbetslösa Sollentunabor till sysselsättning och arbetslivserfarenhet.

Ett parti utan partiledare och politik är inget önskeläge. Men en ros i en sprucken vas är fortfarande en ros.

Publicerad i Okategoriserade