Nya turer kring Eriksbergsskolan eller vad var det (S) sa!

 

Eriksbergsskolan

 

 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5/11

    förändrades situationen kring var Eriksbergsskolan ska ligga i framtiden.

 

 

En utredning kring förutsättningarna att bygga den nya skolan i Helenelunds centrum presenterades på sammanträdet. Utredningen visade att det skulle bli svårt och dyrt att bygga om den nuvarande centrumbyggnaden. Alternativet skulle då bli att bygga en helt ny skola i centrum. Kostnaden för denna skulle bli mycket hög samtidigt som intäkterna både skulle vara osäkra och otillräckliga. Nu är det utrett och precis som vi befarade inte praktiskt och ekonomiskt försvarbart.

 

Vi har ju tidigare stöts oss på ett tjänsteutlåtande samt extern expertis som sagt att det både ur partikelsynpunkt likväl som buller hänseende går att bygga på den befintliga tomten. Till detta ska läggas att nya mätningar av partikelhalterna vid den befintliga Eriksbergsskolan visar att nivån av skadliga partiklar är betydligt lägre än vad som tidigare antagits. KSAU beslutade då att utreda förutsättningarna att bygga den nya Eriksbergsskolan på den tomt där den nuvarande skolan ligger. Något som såväl (S) som närboende drivit länge.

 

Orsaken till att den här frågan dragits i långbänk är ju en blandning av den dåvarande Alliansens djupa splittring i frågan samt en stark opion från boende samt främst från (S) sida, Först skulle den nya skolan byggas i Näckanskogen. Där blev det välgrundade protester mot byggandet. Sedan blev majoriteten oense pga. (FP) inte ville bygga i Näckan då kompromissade de fram en tredje

plats, d v s Helenelunds centrum. Vi Socialdemokrater var redan då skeptiska till om det verkligen skulle kunna gå och bygga en skola i centrumhuset. Det har visat sig att många av de farhågor vi hade har bekräftats. Det hade t ex inte gått att ordna en skolgård på marknivå, byggnaden klarade inte att radikalt byggas om och tidsplanen hade inte hållits. Från början pratade Moderaterna om 3-5 år, nu 18 månader senare talar de om 10 år fram i tiden. Förlorarna på detta är barnen i Helenelund som får fortsätta gå i bristfälliga.

 

Att som (MP) stoppa huvudet i sanden och fortsätta hoppas på Näckan är oansvarigt mot dom förskolor och boende som finns runt den nuvarande skolan. Att som (SP) hoppas på en helt annan plats vid Pilvägen är orealistiskt. Platsen fungerar som en rekreationslunga för boende på Stup- och Pilvägen. Är för liten för att härbärgera både skolgård o skola samt skulle ligga alldeles för nära Helenelundsskolan och därmed skulle hela integrationstanken gå förlorad utifrån nuvarande placering.

Vår linje är och har varit att nya Eriksbergsskolan ska ligga på samma plats som den nuvarande. Det är den bästa platsen för en skola i upptagningsområdet. Placeringen garanterar också den bästa avvägningen när det gäller miljö och ekonomi. Nu verkar det som att majoriteten också insett detta efter fyra års planläggning och utredande. Vi beklagar att det tagit så lång tid, men ansvaret ligger hos moderaterna och deras stödpartier.