Ordning och reda i välfärden

På senaste kommunstyrelsemötet på måndagen presenterades ett förslag från majoriteten som remissvar till utredningen ”Ordning och reda i välfärden” som regeringen presenterat. Vi tyckte inte majoritetens svar var tillräckligt seriöst utan svaret belyste endast en micro del av dom nära 800 sidorna.

Socialdemokraterna i Sollentuna är inte odelat positiv till utredningen.  Möjligheten att välja (eg. önska) skola till sina barn, boende för äldre släktingar eller vårdcentral ökar medborgares makt över sin egen vardag.

 Abby road s version 1

Att ha olika utförare inom dessa sektorer KAN berika utbudet, men då ska och syftet med dessa verksamheter vara god utbildning, tryggt och trivsamt boende, vård av hög kvalité, inte vinstutdelning till ägare. Därför bör det ställas tydligare krav på kvalitet och insyn i dessa verksamheter. Till exempel skulle (ekonomisk) insyn på enhetsnivå i stället för koncern- vara rimligt för att undvika runt flyttande av pengar mellan lönsamma/mindre lönsamma verksamheter inom koncern. Det är viktigt att pengar i så hög grad som möjligt stannar kvar/återinvesteras i verksamhet och inte försvinner i skatteparadis och aktieägarfickor.

Runbacka

 

Det finns dock ett antal saker som en utredning och lagförslag behöver ta extra stor hänsyn till. De olika sektorerna har olika förutsättningar och olika effekter av regelverk och detta bör påverka hur regelverk och lagar utformas. Grundläggande för dessa bör dock vara att villkoren för fristående utövare bör vara de samma som offentliga alternativt att kompensation utgår till de offentliga verksamheterna då de är belagda med garantkrav när de fristående alternativen faller igenom.

Publicerad i Okategoriserade

Ett Sollentunahem för alla??

Man häpnar över Maria Stockhaus retorik i en insändare strax före jul. Tre saker som hon skriver fastnar jag lite särskilt för. Hon skriver att Sollentunahem (SH) även efter förändringarna kommer att vara en dominerande aktör med 70 istället för 90 % av hyresbeståndet. Men Maria det är ju inte det som är problemet eller föder oro. Nej det är att det vi gemensamt byggt upp som allmännytta säljs iväg som om det vore en bil. Och som innebär att SH kommer att krympa från att som bäst varit uppe i 7900 lgh. till att som sämst hamna runt 3800 och då har vi fortfarande kvar oron för fler ombildningar som du öppnat för. Men också en berättigad oro som hyresgäster känner för att inte veta eller kunna påverka vem deras hyresvärd blir i framtiden. Valfriheten är ju ett av dina honnörsord. Vad blev det av när det gäller SH hyresgäster.Sollentunahem

Sen är det där om rättvisa och möjligheten att komma till tals. Ja kan hålla med om att hyresgästföreningen borde bjudit in er men inget hindrade ju er att gå till detta öppna möte som deltagare. Men det är som sagt deras val vilka dom vill bjuda in. Den 12/12 blev ni tre partier inbjudna till ett liknande möte och därmed en chans att berätta vad ni ville åstadkomma och svara på frågor. INGEN representant dök upp, svagt minst sagt. Kunde verkligen ingen från något av era tre partier delta??

Till sist hyresgästföreningen är lika lite en gren av Socialdemokraterna som Svenskt näringsliv av Moderaterna. Däremot delar vi många åsikter och tankar om hur hyresmarknaden borde se ut i bl.a. Sollentuna. Därför samarbetar vi med dom när det är möjligt. Avslutningen som du gör i din insändare är ett lågvattenmärke. Klart hyresgästföreningen företräder alla sina medlemmar oavsett partitillhörighet. För att man har en annan åsikt än den du förfäktar är man inte enögd. Men kanske skulle du som styrelseordförande i Sollentunahem börja fundera på hur bolaget ska kunna fortsätta vara en stark aktör i producerandet och förvaltandet av hyresrätter. Istället för att med partiidelogiska förtecken sälja och ombilda det vi gemensamt byggt upp sedan -50 talet.

 

Publicerad i Okategoriserade

Hyresrätten på liv och död

Vid senaste kommunfullmäktige avgjordes denna mandatperiod största frågor. Ett beslut som kommer att påverka inte bara kommunen och dess politiker utan i än högre grad Sollentunaborna och främst hyresgästerna i Sollentunahem (SH). Låt oss nu tala klartext om vad detta innebär enligt min mening.

När det gäller bolagsbildningar är ju detta inget annat än ren och skär skatteplanering samt majoritetens behov av att komma åt SH miljarder. Detta kommer att försvaga SH påtagligt.

När det gäller ägardirektivet om att sälja 2000 lgh, 1/3 del av bolagets bestånd, och fortsätta ombilda lägenheter som är kvar så brandskattas SH på ett oroväckande sätt. Till sist ägardirektivet om att bygga 1500 lgh låter ju jättebra. Men då ska man komma ihåg att i detta antal ska även äldre- och LSS boenden innefattas. Och tittar man på SH byggnadstakt senaste åren så blir man riktigt orolig. Knappt 70 lägenheter/år dom senaste 8 åren det ger 560 lägenheter och nu ska man klara nästan tre gånger så mycket på dom kommande åtta åren. Känns det troligt? Och kom ihåg att historian visar att det alltid varit enklare sälja och ombilda än att bygga inte minst hyresrätter!!

Med detta i bakhuvudet undrar jag Hur påverkas hyresgästen av detta? Oro för att man kan få byta hyresvärd utan att man själv vill? Var tog valfriheten och omsorgen om sina kommuninnevånare vägen? Självklart finns det seriösa hyresvärdar men för mig handlar det i lika hög grad om att jag som hyresgäst ska få välja vem jag vill ha som hyresvärd.

Oron för att hyresnivåerna ska öka för just mig. För vem tror att en köpare inte vill ha tillbaka pengarna man satsat på köpet, ELLER, hur SH klara att hålla tillbaka hyreshöjningar när man blir allt mindre men fortfarande måste behålla en tillräckligt stor och kompetent överbyggnad för att kunna bygga och förvalta. Men också oro för hur SH ska hantera den splittringen och pressen som man står inför Från ägarens sida. Kraven på att tillgodose olika intressegruppers behov av hyreslägenheter från ägarens sida. Detta riskerar också att drabba nuvarande och framtida hyresgäster negativt. SH kan komma att inte klarar sitt uppdrag sånt tror jag skapar oro hos hyresgäster i SH.

Publicerad i Okategoriserade

Nedmontering av Sollentunahem eller smart investeringsstrategi?

Ska försöka ge min bild av det hela utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Vi säger nej till bolagiseringen och att SH ska avyttra 2000 lägenheter liksom att ombildningarna ska fortsätta. Men säger ja till att bygga 1500 lägenheter. Kommunen har stora investeringsbehov framför sig och måste hitta en väg att finasiera detta. Majoriteten vill inte höja skatten eller dra på sig egna lån. Med detta sagt har man ”nu upptäckt” att SH har en stor summa pengar på sin bankbok efter ombildningarna. Dessa vill man nu komma åt. Låt mig nu bryta ner detta i tre delar:

Bolagiseringen är nödvändig för att kunna flytta pengar mellan dotterbolagen. Men också  kunna flytta pengar upp till moderbolaget och sedan vidare till kommunen utan att behöva ta hänsyn till utdelningsbegränsningar. Ett av skälen som angetts är också att majoriteten velat renodla SH verksamhet. Något som man mycket väl skulle kunna göra redan med dagens bolagsupplägg men som då gör att man inte kommer åt SH tillgångar.

Avyttringen av dom 2000 lgh. Sägs vara för att SH med 91% dominerar hyresmarknaden i Sollentuna (men hyresrätten utgör idag ca 25% av bostadsbeståndet medan bostadsrätten står för 35%, för 10 år sedan var det tvärt om. Och idag byggs betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter). Detta är förvisso rätt och vi Socialdemokrater välkomnar fler hyresvärdar. Men då får dom bygga själva. SH är redan idag ett krympande bolag. Den tidigare försäljningen av 400 lgh i kombination med den massiva ombildningen har inte kunnat byggas tillbaka trots majoritetens löften. Jag är övertygad om att avyttringen av en tredjedel av SH bestånd och med ett löfte från SH styrelseordförande att fortsätta ombildningarna kommer att innebära en ytterligare nedmontering av SH utan dess like. Inte minst utifrån dom byggplaner som varken i ett historiskt eller framtida perspektiv inger något hopp om att man ska kunna bygga tillbaka antalet hyresrätter. Detta i sin tur innebär att SH kommer att hamna i en ännu tuffare intressekonflikt mellan olika gruppers behov av en hyreslägenhet, typ arbetskraft, SH intressekö, sociala behov, nyanlända mfl.

Så till sist byggande av 1500 lgh eller godispåsen som jag lite skämtsamt valt kalla det. En riktigt bra ide om de inte varit för bolagiseringen och avyttrandet av 2000 lgh. Historiskt sett har SH orkat bygga i snitt ca. 50 lgh./år nu ska man upp till det tredubbla för att klara detta på åtta år. Dessutom ska detta också innehålla ett antal äldrevårds- och LSS platser vilket gör att vi ”förlorar” ännu fler hyresrätter till grupperna jag nämnde tidigare.

Vad vill då vi göra istället enkelt kan man presentera det i 4 delar:

  1. Stoppa ombildningarna och avyttrandet av 2000 lägenheter. Då behövs heller ingen ny bolagsbildning.
  2. Kommunen får ta upp lån för att bygga verksamhetsfastigheter. Lån som kan återbetalas ink. Räntor via ökade skatteintäkter i första hand.
  3. Ge SH ägardirektiv att bygga 1500 lgh dom närmaste 10 åren.
  4. Ge SH samtidigt tydliga markanvisningar inte minst i Väsjön.
Publicerad i Okategoriserade

Dumt att sälja Sollentuna simhall

Under året har det utretts vad det skulle innebära att sälja kommunens simhall och sedan hyra in sig i verksamheten. Vi socialdemokrater har redan från början varit tveksamma till att detta skulle vara en gynnsam lösning för kommunen. När utredningen rapporterades till kommunstyrelsen i september framkom mycket riktigt att allt pekar på att det är ekonomiskt mer gynnsamt för kommunen att äga fastigheten än att sälja och hyra in sig.

Det stärker oss i vårt arbete med att ha kvar fastigheten i kommunal ägo.

Redan tidigare har vi påtalat det negativa med att sälja simhallen, det är helt enkelt en typ av fastighet som inhyser verksamhet som är av allmänt intresse på sådant sätt att den bör vara i kommunal ägo och inflytande. Vid försäljning försvåras kommunens rådighet över att tider i simhallen fördelas på ett sätt så att både skolor, som har ansvar för barns simkunnighet, och föreningar garanteras tider för sin verksamhet, samtidigt som allmänheten inte berövas tillgång till simhallen.

Vi ser också risken för en hög hyreshöjning när det är dags för en förlängning av hyresavtalet mellan kommunen och ägaren av simhallen, vilket skulle göra försäljningen till en ännu dyrare affär för Sollentuna kommun bortom utredningens tidshorisont som visar att det redan under den första hyresavtalsperioden är ekonomiskt ogynnsamt att genomföra idén att sälja fastigheten för att sedan hyra tillbaka den.

Publicerad i Okategoriserade

Om Härskartekniker

Efter senaste tidens debatt om härskartekniker på sociala medier och i lokaltidningen vill jag göra en tydlig markering som gruppledare och oppositionsråd för (S) i Sollentuna. Det en s-medlem uttryckt om Anna-Lena Johansson är inte acceptabelt och jag har också gjort det klart för medlemmen som plockat bort den delen av inlägget från facebook. Härskartekniker är, oavsett vem de riktas mot, helt fel. Kritik mot hanteringen av VON:s underskott är helt rätt

Publicerad i Okategoriserade

Vallöftet som sjönk och försvann!

För en tid sedan kom en rapport om förutsättningarna att bygga en ny varmvattenbassäng som ersättning för den nedlagda på Sollentuna sjukhus. Utredningen ger vid handen att den moderatledda landstingsminoriteten i dagsläget inte ser behovet av en varmvattenbassäng till skillnad från socialdemokraterna i landstinget. Till dess vi får ett nytt styre i landstinget är det nu upp till kommunen att driva frågan på egen hand. Inte minst utifrån de vallöften från Moderaterna och Liberalerna rörande varmvattenbassäng och den inriktning som fanns i majoritetens politiska plattform är det upprörande att frågan hanteras utan större allvar.

Sollentuna simhall

Att anta att en driftsentreprenör efter en upphandling skulle driva frågan om varmvattensbassäng är naivt inte minst utifrån den korta avtalstid och i förhållande till den höga investeringskostnaden som finns i upphandlingen. Därför tycker vi att kommunen ska fortsätta att utreda var en lämplig plats för en varmvattensbassäng i kommunen skulle kunna vara och även utreda olika former av medfinansiering. Vi socialdemokrater har redan bestämt oss för att hitta en plats och lösa finansieringen.

Publicerad i Okategoriserade

En resa i förändring och visioner

Ibland får man sådana där önskemål som man bara måste få förverkligade. En busstur för våra äldre runt kommunen för att se vad som förändrats kom för en tid sedan när jag besökte våra seniorträffar. En resa i alla väderstreck från Silverdal i söder till Älvsundadalen i norr, från framtidens Väsjön i öster till Förbifarten i väster. Inte så mycket historia utan mer förändringar och visioner

Uppladdningen började med att jag och min pol. Sek. tog vårt material och en roll-up och åt dagens lunch på Scandic Star Hotel. För att vara nära startpunkten på Aniaraplatsen. 12.40, 20 min. innan avgång, steg vi ut på Aniaraplatsen. Och vad mötte oss. Fullt med förväntansfulla deltagare som inget annat ville än att komma ombord.

pensionärer

Färden tar sin början runt Kung Agnes grav vidare vänster utpå Sollentunavägen. Här har säkert många av er en annan bild av hur dom kommande 300 -500 metrarna såg ut för låt oss säga i Mitten på förra seklet. Men för bara ett 10 tal år sedan var detta en fyrfilig motorleder Men i dag förvandlad till en stadsgata med flerbostadshus på ena sidan och ett centrum som idag inte har mycket likhet med det centrum som kungen invigde 1975.

Vi tar vänster i rondellen in på Bygdevägen. Väl upp på Brokrönet ser vi till höger hur det gamla industriområdet sakta men säkert transformeras om. Dom båda ändarna är kvar men inom kort kommer även där att bli bostäder.

Stinsen går lite knackigt idag och vill bygga på/till centrumet med bostäder. Tomten mellan Ica och glasbananen ägs av Ica och Almi som var för sig planerar att bygga 700 respektive 1200 bostäder. Utmaningen är bullret en kommande plusvärde är Häggviks södra uppgång.

Vi åker in på Norrvikenleden. Till vänster ser vi ett av kommunens bästa skyltlägen, som nu ska berikas med en Brandstation klar -19.Strax kommer vi att ta vänster upp i Viby. Hit drog jag som tonåring dansade i ladan och jagade kärleken. Här var kohagar och åkrar inte mycket av det finns idag. Istället en satellit med villor och radhus i kubik.

Den här delen skulle bli en integrerad del av Hansta och Järva med egen T banestation ungefär vid Runan skola.  Området är idag en av dom skol tätaste med tre skolor på rad sida vid sida. Men vi ska vi vända åter och in på gamla E4:an mot Uppsala… nämligen in på Landsvägen.Det ni kanske inte vet är att här kunnat vara en flygplats uppe vid St: Lars gården i en generalplan runt kommunens tillkomst fanns det en sådan plan.

Här ska vi tråckla ner mot Rotebro station. Här rör vi oss också in mot ”kommunens vagga” för 150 år sedan. Folkets hus, varken det gamla eller nya, syns väl inte så mycket längre men kommunens första järnvägsstation som invigdes 1866 finns kvar om än med lite annat utseende. Vi tar strax vänster upp på Allévägen. Här inne bland villatomterna finns Stockholms och Sveriges kanske bästa grusbanor både i kvalité och inramning.

Jag passade på att, i denna kommunens vagga som område göra lite reklam för Arkivens Dag 12/11 10-16 . Där kan ni gräva en lite mer i det förflutna. Några av programpunkterna handlar om Ryttarolympiaden, Järnvägens historia, filmvisningar, utställningar mm. Allt äger rum i Turebergshuset.

Färden går tillbaka mot Häggvik mot för vidare färd mot Edsberg. Här vid avfarten kommer nästa stora förändring i Sollentuna …Förbifarten

E4an

Idag ca 8 körfält filer men när den är klar ca 2022 ca 16 filer. Från Kungens kurva hit till Häggvik. Vi drar vidare in på Frestavägen. Vips dyker det upp nya hus på både höger och vänster sida och planer finns även på bostäder på bilprovningens tomt. Men det är bara början för nu händer det saker dom kommande 10-15 åren. Väsjöprojektet!  4000 bostäder, Omläggning av Frestavägen, Restaureringen av Väsjön mm.

För att ge plats åt väg och bebyggelse i den andra ändan. Vi vänder tillbaka.Vi åker vidare ut på Sollentunavägen och sedan ner på Strandvägen. Det första vi ser är den härliga vyn över ett av våra vackraste och populäraste rekreationsområden i Sollentuna. Edsbergsparken med allt vad där tillhör. Här kommer också den andra delen av generalplanen som jag pratade om förut. Här i viken planerade man en oljehamn som aldrig blev av.

Upp för backen och vänster in på Edsviksvägen. När vi nu strax tar höger upp på Hedvigsdalsvägen kan vi notera den lilla bebyggelsen precis i korsningen, vilket rabalder det var när det projekterades…

Nu kör vi upp på Sollentunavägen och tar vänster bort mot Silverdal. Våran senast byggda kommundel.  Bo Klok, En kontorsfastighet som blev skola, Kommundelen där äldre skulle flytta in men där det mestadels blev barnfamiljer, för trånga gator för kollektivtrafik, LSS boende, äldreboendet Rådan, Silverbäckens förskola och skola och så lillstugan som är en av dom sista bitarna som finns kvar av det gamla Silverdal!!

Och medan vi tråcklar oss upp mot Sollentunavägen igen kan vi konstatera att vår ambition om bostadsbyggande i gropen till vänster än så länge kommit på skam. För mycket buller och för tajt avstånd till vägen gör det till en tuff utmaning. Men finns det vilja finns det hopp i vårat fall om ett stort antal hyresrätter.

Åter uppe på Sollentunavägen börjar resan gå mot sitt slut, Dags nu att snirkla oss tillbaka till Aniaraplatsen, Luta sig tillbaka samla tankarna och fundera på om man har några frågor och funderingar till kaffet som väntar på oss inne på Scandic Star Hotell.

Och det hade man varmvattenbassängen kom åter på tal. Detta vallöfte som både landstingspolitiker och kommunpolitiker i Alliansen lovat men knappast hållit. Ingen vill ta ansvar ingen vill betala. Men till det återkommer jag i nästa blogg.

Publicerad i Okategoriserade

Mindre oro och mer framtidstro!!

Vi är många Sollentunabor som är förtvivlade över den senaste tidens oro på våra gator. Vi kan aldrig acceptera att det skjuts på gatorna i Sollentuna eller att någon bränner våra bilar. Kommunledningen har gjort ett bra jobb för att sätta press på ökad polisiär närvaro,  men det räcker inte. Det krävs mer.

Kommunen måste också ta sitt ansvar för att skapa hopp och framtidsanda i Tureberg, Edsberg och andra delar av Sollentuna. Det handlar om att se människorna som bor i dessa områden och ge alla möjlighet till en bra utbildning, arbete och bostad, men också att satsa på skötsel och underhåll i områden. Det handlar såväl som att agera med snabba lösningar som med långsiktigt förebyggande arbete.

Ett första steg är att faktiskt hålla vad man lovar. Tyvärr har vi flera exempel på att moderatmajoriteten inte gör det, utan sviker de som bor där. Vid ett flertal tillfällen har Moderatmajoriteten lovat en upprustning av Malmparken i retoriken, men inte avsett några resurser. Bänkar som går sönder lagas inte och buskar som kräver underhåll ansas inte. Allt detta beror på att moderatmajoriteten inte avsätter tillräckligt med resurser för drift och underhåll . Ett annat exempel är anläggande av konstgräs på fotbollsplanen vid Sollentuna International School. En enkel åtgärd som vi har krävt flera år och där kommunen för över ett halvår sedan gick ut och lovade konstgräs. Än så länge har dock inget hänt.

Nu kräver vi att moderatmajoriteten slutar att svika Turebergarna och Edsbergarna. Hittar ni inga pengar i er egen budget får ni gärna kopiera den Socialdemokratiska budgeten. I vår budget finns satsningar på t ex nya fotbollsplaner, bättre skötsel av utemiljöer samt inte minst på ökad kvalitet i välfärden.

(Texten till det här blogginlägget är hämtat från en insändartext av Roger Sjöberg och Joakim Jonsson)

Publicerad i Okategoriserade

Sollentuna missade chans att minska storleken på barngrupperna i förskolan.

Skolverket hade över 800 miljoner att fördela bland huvudmän som ville ansöka om bidrag till att minska storlekarna på barngrupperna i förskolan. 15 augusti presenterades resultatet av ansökningarna. 256 kommuner ansökte och fick beviljade bidrag. Sollentuna var en av de 34 kommuner som inte ens sökte. Alltså inte en krona till att minska storleken på barngrupperna i Sollentunas kommunala förskolor. (För övrigt bara 120000 totalt, som ansöktes av en fristående förskola). Anledningen uppges vara brist på lokaler för att kunna minska storleken på grupperna.

förskola

Kvarstår gör dock frågan; vad tänker majoriteten göra för att minska storleken på barngrupperna i förskolan? Det tydligaste förslaget majoriteten har är ”Därför ska en särskild satsning göras på att höja deltidschecken. Det ger förskolorna incitament att inte ta in extra barn för att kompensera för barn som går över från heltid till deltid på grund av föräldraledighet.” Med en sådan satsning som främsta förslag är det lätt att tro att man är nöjd med ett snitt på nästan 17 barn per grupp, men så kan det väll inte vara?

Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och anser att ett tydligt arbete måste inledas för att lösa de hinder som finns med att minska storleken på barngrupperna. Behövs lokaler måste det investeras i lokaler, något vi är beredda att i kommande budgetar satsa på. För att ge alla Sollentunas barn en bättre start i livet.

Publicerad i Okategoriserade