Ett grönare Sollentuna

Sollentuna är en mark rik kommun med många grönområden och natursköna parker. Detta är något som är av yttersta vikt för att Sollentunaborna ska fortsatt kunna leka med sina barn och njuta av naturen vår kommun kan erbjuda. För oss Socialdemokrater måste våra grönområden fortsatt vara av hög kvalitet, men också bli bättre.

Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller anspråkstagen som park eller naturreservat. Många av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. Idag ges helt enkelt inte ekonomiska resurser att hålla skötseln av dessa områden på en kvalitativ nivå. Vi ser ett behov av bättre städning och skötsel av andra gemensamma ytor runt om i kommunen och satsar därför 3,3 miljoner kronor för detta. Vi tror också att det är viktigt att få till stånd en miljöbarometer, ett IT-verktyg som gör det enklare för Sollentunaborna att följa upp och undersöka kommunens miljö- och hållbarhetsarbete, samtidigt som det gör det tydligare för kommunen att veta vad som behöver prioriteras.

För oss Socialdemokrater är det tydligt. Sollentuna ska vara en grön plats med fantastiska parker för Sollentunaborna och med miljön i tänk.

En bostadspolitik för alla!!

Jag delar problembilden med risken att nybyggda bostäder blir alltför dyra så att de med lägst betalningsförmåga inte har råd med ett eget boende. De förslag som M-politikerna presenterade den 31/8 ,https://www.svd.se/m-bara-bygga-nytt-loser-inte-bostadsbristen ,  kommer endast gynna de som redan har en bostad. Vi socialdemokrater vill istället att fler ska ha råd att efterfråga de bostäder som byggs.

Moderaternas främsta förslag är som vanligt skattesänkningar. Förslagen innebär skattereduktioner som inte fungerar, och är bara bra för de villaägare som kommer få ökat värde på sitt hus. Som bäst kommer det på marginalen bidra till ett ökat utbud av bostäder. Bostadsbristen vi ser idag är baksmällan av moderaternas ovilja att bygga hyresrätter och vurm för att ombilda allmännyttan vilket lett till ökad segregation. Moderata krav på marknadshyror skulle också slå hårt mot många resurssvaga hushåll.

Idag lever många inte minst unga och nyanlända på en cynisk svart andrahandsmarknad. Det är viktigt att regelverket för andrahandsuthyrning stramas upp så att människor inte utnyttjas.

Alla kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för nyanlända. Vissa kommuner i Stockholms län tar ett oproportionerligt stort ansvar medan andra smiter undan. Socialdemokraterna  vill därför i enlighet med den senaste S-kongressens beslut, att regeringen ser över EBO-lagstiftningen.

Många unga vuxna har svårt att hitta sin första bostad. Enligt siffror från 2016 bor 54 % av länets 20-24-åringar fortfarande hemma hos sina föräldrar. Detta förhindrar unga att starta sitt eget liv. Därför vill vi att regeringen möjliggör för ungdomar att få ett statligt lån för kontantinsats och ett subventionerat bosparande.

Nybyggnation är avgörande för att vi ska lösa bostadsbristen. Men vi måste se till att fler har möjlighet att efterfråga de bostäder som byggs. Då kan också bostadsbyggandet bidra till att minska sociala skillnader och därigenom stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft. Det behöver byggas fler små hyresrätter till rimlig hyra.

Den rödgröna regeringen satsar på en rad insatser för ökat bostadsbyggande. Bland annat har man infört investeringsstöd för hyresrätter, byggbonus för kommuner som bygger mycket samt lagt förslag om regelförenklingar. Vi S-politiker i Stockholms län välkomnar dessa åtgärder, men vill gärna se ännu fler reformer som gör att fler kan efterfråga de bostäder som byggs. Moderaternas politik har redan prövats och visat sig vara verkningslös.

8300 pensionärer får sänkt skatt i Sollentuna kommun

De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.

Därför är jag jätteglad att den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer än mer kraftfullt än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018.

Målet är att den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta helt till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. Det presenterade den S-ledda regeringen igår. Satsningen är en del av den kommande budgetpropositionen för 2018 och bidrar till att utveckla den svenska modellen.

I Sollentuna kommun innebär detta att skatten sänks för ungefär 8300 pensionärer från och med 1 januari 2018. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det t.ex. att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månaden.

Vi socialdemokrater lovade att vi skulle göra livet bättre för våra pensionärer. Alla förtjänar en god ålderdom, och detta är ett av många förslag på vi tänker satsa på våra pensionärer. Även på lokal nivå i Sollentuna satsade vi socialdemokrater  bland annat 16 miljoner kronor mer än majoriteten på vård- och äldreomsorgen i 2017 års skuggbudget, för att göra tillvaron för våra pensionärer bättre.

 

 

Lite bakgrundfakta:

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna vänts till överskott. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sen 2008 och 200 000 fler går till jobbet idag än när regeringen tillträdde. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.

För att nå dit kommer regeringen sänka skatten för pensionärer mer än det förslag som remitterades i våras. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

 

En rikare ungdom

För oss Socialdemokrater är våra ungdomar värda den bästa ungdomen vi kan ge. Detta innebär ökade satsningar på byggande av hyresrätter, ökade satsningar på en billigare kulturskola med kortare köer och en bättre elevhälsa. I vår budget satsar vi på ungdomarna.

 

I varje ungdoms liv är det första jobbet av yttersta vikt för ens förståelse av arbetsmarknaden och för självförtroendet som kommer med den första lönespecifikationen. Det är därför ohållbart att kommunen endast kan erbjuda 500 sommarjobb som lottas ut. Vi Socialdemokrater satsar 2 miljoner kronor på att kunna erbjuda 1000 sommarjobb till Sollentunas unga, så att de kan starta sina vuxna liv.

Utöver jobb är bostäder en otroligt viktig sak att kunna erbjuda ungdomar. I dagsläget ser vi allt fler av våra hyresrätter bli bostadsrätter unga inte har råd att köpa, detta är oacceptabelt. Därför investerar vi 4 miljoner för att kunna bygga fler hyresrätter ungdomar har råd att bo i.

Ännu ett område som är viktigt för oss att satsa på är elevers hälsa. Vi har under en längre period kunnat se elevhälsan försämras och den psykosociala miljön bli allt mer stressfylld. Vi tror därför starkt på att öka resurserna inom elevhälsan och erbjuda kostnadsfri läxhjälp, så att alla Sollentunas elever kan lära sig så mycket som möjligt utan att behöva stressa.

Kulturskolan, där barn och unga har möjlighet att få utöva kultur av olika slag är en viktig och uppskattad verksamhet. Den bidrar till utveckling och integration i kommunen. I dag får tyvärr inte alla unga som söker en plats och avgifterna är höga. Det här vill vi Socialdemokrater ändra på och avsätter därför 2 mkr för att bereda plats för fler barn och sänka de ekonomiska trösklarna för att delta genom lägre avgifter.

För att ytterligare öka möjligheterna för unga att ta del av kultur kommer 0,8 miljoner kronor gå till en satsning på kultur för unga på kommunens bibliotek.

En rik ungdom ökar livskvalitén och bryter segregation, det tycker vi Socialdemokrater är viktigt och värt att satsa på. Tillsammans kan vi skapa en bättre ungdom i Sollentuna.

Landstinget en del av Sollentunabornas vardag!

Många gånger när jag träffar Sollentunabor hör jag att man inte riktigt vet hur landstinget påverkar deras vardag. Övergripande rubriker som sjukvård och kollektivtrafik brukar gå bra men sen blir det svårare. Låt mig därför peka på några frågor som om vi satt i majoritet skulle ge många Sollentunabor en bättre vardag.

Vi börjar med jourläkarbilarna vars primära syfte är att avlasta akutsjukvården genom att åka hem till patienterna. Det är flera aktörer som behöver samverka men det är dåligt med det. Kunskapen om att dom finns är också bristfällig. Därför vill vi:

  • Se över ansvarsförhållandena mellan de tre aktörerna: SOS Alarm/Medhelp, ambulansföretagen och landstinget
  • Genomför en större informationsinsats om jourläkarbilarnas verksamhet, riktad mot barnfamiljer och äldre, i syfte att utöka antalet hembesök
  • Ställ tydligare krav på samverkan mellan 1177, sjukhusen, närakuten, SLSO och berörda vårdföretag för att få upp antalet besök med jourläkarbilarna

Närtrafiken, servicelinjen eller vinkbussen kärt barn har många namn. Närtrafiken är uppskattad och viktig. För många resenärer står närtrafiken för enkelhet och har ett socialt värde. Vi värnar närtrafiken och oroas av hot om försämringar i linjenätet, anropsstyrning och upphandling.

  • Anropsstyrning kan fungera i den reguljära kollektivtrafiken, men vi ser inte att det gagnar resenärerna i närtrafiken.
  • Vi vill att närtrafiken ska utvecklas i takt med att åldersstrukturen i bostadsområdena förändras.
  • Utred  möjligheterna till utökad närtrafik.

I valrörelsen 2014 talade både M och L sig varma för att bevara varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus. Av vallöften och skrivningar i politiska plattformar blev det inte mycket. I dag tvingas dom som i är starkt behov av rehabilitering och pensionärsorganisationerna som håller våra äldre friska längre att åka till andra kommuner och trängas i allt färre bassänger i vårat län. Detta är inte acceptabelt.

        * Säkerställ tillgången efter behov av varmvattenbassänger i länet

Ett bättre Sollentuna

 

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om Sollentunas budget för kommande år och det kan inte bli tydligare att majoriteten har gett upp om investeringarna. De väljer att strama åt budgeten istället för att använda vårt överskott till att investera. Vi Socialdemokrater tar en annan väg; vi vill göra mer för Sollentuna.
Vi ser att antalet småbarnsfamiljer som bor i Sollentuna ökar. För att föräldrarna ska kunna fortsätta arbeta krävs det att vi behåller kvaliteten i förskolorna och ger de resurser att fortsatt kunna utvecklas. Således satsar vi 11 miljoner kronor mer än majoriteten för att höja förskolechecken och skolpengen till den grad verksamheten behöver.

Vi Socialdemokrater tror på en kommun där ungdomar kan starta sina vuxna liv i hyresrätter människor har råd att bo i. Det är inte bara felaktigt att inte bygga nu när vi har flera tiotusentals personer i bostadskön, det är fullkomligt oansvarigt. Därför har vi valt att i vår budget satsa pengar på en byggsamordnare som ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna.
Det är inte heller en hemlighet att våra äldre i Sollentuna behöver mer än majoriteten väljer att ge. Antal utförare i hemtjänsten blir färre, och detta drabbar våra äldre som inte vet när och om hemtjänsten kan komma till de, och Sollentuna ger de äldre idag färre timmar än länsgenomsnittet. För att komma åt detta och ge våra äldre en värdig och kvalitativ ålderdom satsar vi 16 miljoner kronor mer än majoriteten på äldreomsorgen.
Nog är nog. År efter år har kommunen använt mindre pengar än majoriteten budgeterat för, vilket har lett till att vi har nästan en halv miljard i överskott. Samtidigt ser vi att förskolor nästintill går under för att deras check inte räknats upp av kommunen, köerna till kulturskolan ökar och köerna till våra bostäder blir längre samtidigt som det inte byggs i den takt vi behöver. Det är lätt att säga att man vill göra mer, men vi gör faktiskt mer för Sollentuna.

En bostadspolitik för alla

Sollentuna kommun växer. Utbyggnaden av Väsjön, utvecklingen av Södra Häggvik, västra Tureberg och Helenelund är bara några exempel på utbyggnader av kommunen. Vi Socialdemokrater i Sollentuna tycker detta i grunden är bra.

Men vi vill att Sollentuna kommun ska var en kommun för alla. För att vara det behövs olika typer av bostäder för att olika typer av människor ska kunna bo och leva i vår kommun. Idag byggs nästan bara bostadsrätter. Samtidigt säljs stora delar av Sollentunahem ut till olika fastighetsvärdar men också genom ombildning. Det här gör att vi bygger en allt mer segregerad kommun för allt fler människor, men allt färre grupper.

För att komma ifrån den här utvecklingen vill vi Socialdemokrater se ett antal förändringar i kommunens bostadspolitik. Vi vill se att Sollentunahem direktanvisas mark för att bygga lägenheter. Detta är inte minst nödvändigt då bolaget har i ägardirektiv att bygga 1500 nya lägenheter till 2024, då måste bolaget också få tillgång till mark att bygga dessa på. Det måste också bli ett stopp på utförsäljningen av Sollentunahems nuvarande bestånd. Vi är stolta över vårt bostadsbolag och vill att det ska utvecklas och växa, då kan inte försäljningarna fortsätta. Den tredje förändringen vi vill se i kommunens bostadspolitik är att det ska alltid ställas krav på hyreslägenheter när man gör markanvisningar till kommersiella bostadsbolag. I Väsjön, i Södra Häggvik, i västra Tureberg. Hela Sollentuna ska vara en kommun för alla.

En trygg ålderdom

I alltför många år under de borgerliga partiernas regeringstid var politiken i Sverige inriktad på stora skattesänkningar för löntagare, samtidigt som många pensionärer sett sin privatekonomi hamna på efterkälken. Svenska pensionärer har under ett långt arbetsliv byggt upp vårt gemensamma välfärdssystem. Det är då självklart regeringens ansvar att dessa personer får en trygg ålderdom. Allt annat vore fullständigt oacceptabelt i ett rikt välfärdsland som Sverige.

Därför är vi glada för att en ansvarsfull och rättvis ekonomisk politik nu bidrar till att den genomsnittliga pensionen höjs med 280 kronor i månaden nästa år. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde kommer en genomsnittlig pensionär 2017 ha 800 kr mer i plånboken varje månad. Regeringen har förbättrat situationen för landets pensionärer genom att:

  • avskaffa den högre skatten på pensioner för alla upp till 10 000 kronor i månaden,
  • höja bostadstillägget för dem som har de allra lägsta pensionerna,
  • göra öppenvården avgiftsfri från 85 års ålder från årsskiftet och
  • i juli 2017 utvidga det högre allmänna tandvårdsbidraget på 300 kronor till att gälla redan från det år man fyller 65.

Detta är bra. Men det är inte tillräckligt.

Samtidigt är det viktigt att åtgärder för att lyfta pensionärer inte genomförs genom att politiken ger med ena handen och tar med den andra. Därför har vi förstärkt äldreomsorgen med två miljarder kronor per år för fler anställda och i år har vi satsat 200 miljoner kronor för stärkt kompetens hos personalen. Tillsammans med en allmän förstärkning av välfärden på tio miljarder kronor tryggar vi en pålitlig vård och omsorg av hög kvalitet också i framtiden. En stark välfärd gör oss alla till vinnare.

 

Även om mycket görs är vi långt ifrån klara.  Mer kommer att krävas för att stärka pensionärernas ekonomi. Den orättvisa pensionärsskatten som den förra regeringen införde måste avskaffas och alla pensionärer ska kunna leva på sin pension. Orättvisor som dessa kommer vi som socialdemokrater aldrig stå bakom. Därför kommer vårt arbete med att lyfta pensionärernas ekonomiska situation att fortsätta med hög intensitet även under 2017 och många år framöver.

Att äga eller inte äga – det är den stora frågan vi ställer

Socialdemokraterna yrkade avslag i båda ärendena om försäljning av fastigheter och mark som behandlades på senaste kommunfullmäktige. Du kan följa debatten via webben http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=13600 .

I det mindre ärendet som handlade om att försälja fastigheter och mark för ca 40-50 miljoner hade vi avvikande åsikter i alla utom tre fall. Bla ville vi att en större tomt i korsningen Emblavägen/Västervägen skulle kunna vara lämplig för hyresradhus eller ett LSS boende. En annan tomt lämplig för att utvidga den allt för lilla förskolegården vid förskolan Trumman vid Stinsen tycker vi också skulle undantas. Och såhär fortsätter det. Alltså nyttja möjligheten att göra något bra av det i egen regi istället för att i ren ryggradsreflex trycka på säljknappen.

Det andra ärendet  anser att skolfastigheter är en typ av fastigheter med verksamhet som är av allmänt intresse och därför bör vara i kommunal ägo. Att kommunen äger skolfastigheter är en garant för att dessa fastigheter inhyser den verksamhet de är menade för. Dessutom har kommunen genom ägande möjlighet att styra vilken utövare som sköter skoldrift i de fastigheter kommunen äger. Det finns också komplikationer när man ska hantera idrottssalar och bibliotek på ett bra sätt. Vi förstår att 400-500 miljoner kronor utgör en rejäl frestelse. Men rådighet över verksamhetslokaler bör gå före försäljning av gemensamt uppbyggda tillgångar.

Ordning och reda i välfärden

På senaste kommunstyrelsemötet på måndagen presenterades ett förslag från majoriteten som remissvar till utredningen ”Ordning och reda i välfärden” som regeringen presenterat. Vi tyckte inte majoritetens svar var tillräckligt seriöst utan svaret belyste endast en micro del av dom nära 800 sidorna.

Socialdemokraterna i Sollentuna är inte odelat positiv till utredningen.  Möjligheten att välja (eg. önska) skola till sina barn, boende för äldre släktingar eller vårdcentral ökar medborgares makt över sin egen vardag.

 Abby road s version 1

Att ha olika utförare inom dessa sektorer KAN berika utbudet, men då ska och syftet med dessa verksamheter vara god utbildning, tryggt och trivsamt boende, vård av hög kvalité, inte vinstutdelning till ägare. Därför bör det ställas tydligare krav på kvalitet och insyn i dessa verksamheter. Till exempel skulle (ekonomisk) insyn på enhetsnivå i stället för koncern- vara rimligt för att undvika runt flyttande av pengar mellan lönsamma/mindre lönsamma verksamheter inom koncern. Det är viktigt att pengar i så hög grad som möjligt stannar kvar/återinvesteras i verksamhet och inte försvinner i skatteparadis och aktieägarfickor.

Runbacka

 

Det finns dock ett antal saker som en utredning och lagförslag behöver ta extra stor hänsyn till. De olika sektorerna har olika förutsättningar och olika effekter av regelverk och detta bör påverka hur regelverk och lagar utformas. Grundläggande för dessa bör dock vara att villkoren för fristående utövare bör vara de samma som offentliga alternativt att kompensation utgår till de offentliga verksamheterna då de är belagda med garantkrav när de fristående alternativen faller igenom.

Top