En rikare ungdom

För oss Socialdemokrater är våra ungdomar värda den bästa ungdomen vi kan ge. Detta innebär ökade satsningar på byggande av hyresrätter, ökade satsningar på en billigare kulturskola med kortare köer och en bättre elevhälsa. I vår budget satsar vi på ungdomarna.

 

I varje ungdoms liv är det första jobbet av yttersta vikt för ens förståelse av arbetsmarknaden och för självförtroendet som kommer med den första lönespecifikationen. Det är därför ohållbart att kommunen endast kan erbjuda 500 sommarjobb som lottas ut. Vi Socialdemokrater satsar 2 miljoner kronor på att kunna erbjuda 1000 sommarjobb till Sollentunas unga, så att de kan starta sina vuxna liv.

Utöver jobb är bostäder en otroligt viktig sak att kunna erbjuda ungdomar. I dagsläget ser vi allt fler av våra hyresrätter bli bostadsrätter unga inte har råd att köpa, detta är oacceptabelt. Därför investerar vi 4 miljoner för att kunna bygga fler hyresrätter ungdomar har råd att bo i.

Ännu ett område som är viktigt för oss att satsa på är elevers hälsa. Vi har under en längre period kunnat se elevhälsan försämras och den psykosociala miljön bli allt mer stressfylld. Vi tror därför starkt på att öka resurserna inom elevhälsan och erbjuda kostnadsfri läxhjälp, så att alla Sollentunas elever kan lära sig så mycket som möjligt utan att behöva stressa.

Kulturskolan, där barn och unga har möjlighet att få utöva kultur av olika slag är en viktig och uppskattad verksamhet. Den bidrar till utveckling och integration i kommunen. I dag får tyvärr inte alla unga som söker en plats och avgifterna är höga. Det här vill vi Socialdemokrater ändra på och avsätter därför 2 mkr för att bereda plats för fler barn och sänka de ekonomiska trösklarna för att delta genom lägre avgifter.

För att ytterligare öka möjligheterna för unga att ta del av kultur kommer 0,8 miljoner kronor gå till en satsning på kultur för unga på kommunens bibliotek.

En rik ungdom ökar livskvalitén och bryter segregation, det tycker vi Socialdemokrater är viktigt och värt att satsa på. Tillsammans kan vi skapa en bättre ungdom i Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade

Landstinget en del av Sollentunabornas vardag!

Många gånger när jag träffar Sollentunabor hör jag att man inte riktigt vet hur landstinget påverkar deras vardag. Övergripande rubriker som sjukvård och kollektivtrafik brukar gå bra men sen blir det svårare. Låt mig därför peka på några frågor som om vi satt i majoritet skulle ge många Sollentunabor en bättre vardag.

Vi börjar med jourläkarbilarna vars primära syfte är att avlasta akutsjukvården genom att åka hem till patienterna. Det är flera aktörer som behöver samverka men det är dåligt med det. Kunskapen om att dom finns är också bristfällig. Därför vill vi:

 • Se över ansvarsförhållandena mellan de tre aktörerna: SOS Alarm/Medhelp, ambulansföretagen och landstinget
 • Genomför en större informationsinsats om jourläkarbilarnas verksamhet, riktad mot barnfamiljer och äldre, i syfte att utöka antalet hembesök
 • Ställ tydligare krav på samverkan mellan 1177, sjukhusen, närakuten, SLSO och berörda vårdföretag för att få upp antalet besök med jourläkarbilarna

Närtrafiken, servicelinjen eller vinkbussen kärt barn har många namn. Närtrafiken är uppskattad och viktig. För många resenärer står närtrafiken för enkelhet och har ett socialt värde. Vi värnar närtrafiken och oroas av hot om försämringar i linjenätet, anropsstyrning och upphandling.

 • Anropsstyrning kan fungera i den reguljära kollektivtrafiken, men vi ser inte att det gagnar resenärerna i närtrafiken.
 • Vi vill att närtrafiken ska utvecklas i takt med att åldersstrukturen i bostadsområdena förändras.
 • Utred  möjligheterna till utökad närtrafik.

I valrörelsen 2014 talade både M och L sig varma för att bevara varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus. Av vallöften och skrivningar i politiska plattformar blev det inte mycket. I dag tvingas dom som i är starkt behov av rehabilitering och pensionärsorganisationerna som håller våra äldre friska längre att åka till andra kommuner och trängas i allt färre bassänger i vårat län. Detta är inte acceptabelt.

        * Säkerställ tillgången efter behov av varmvattenbassänger i länet

Publicerad i Okategoriserade

Ett bättre Sollentuna

 

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om Sollentunas budget för kommande år och det kan inte bli tydligare att majoriteten har gett upp om investeringarna. De väljer att strama åt budgeten istället för att använda vårt överskott till att investera. Vi Socialdemokrater tar en annan väg; vi vill göra mer för Sollentuna.
Vi ser att antalet småbarnsfamiljer som bor i Sollentuna ökar. För att föräldrarna ska kunna fortsätta arbeta krävs det att vi behåller kvaliteten i förskolorna och ger de resurser att fortsatt kunna utvecklas. Således satsar vi 11 miljoner kronor mer än majoriteten för att höja förskolechecken och skolpengen till den grad verksamheten behöver.

Vi Socialdemokrater tror på en kommun där ungdomar kan starta sina vuxna liv i hyresrätter människor har råd att bo i. Det är inte bara felaktigt att inte bygga nu när vi har flera tiotusentals personer i bostadskön, det är fullkomligt oansvarigt. Därför har vi valt att i vår budget satsa pengar på en byggsamordnare som ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna.
Det är inte heller en hemlighet att våra äldre i Sollentuna behöver mer än majoriteten väljer att ge. Antal utförare i hemtjänsten blir färre, och detta drabbar våra äldre som inte vet när och om hemtjänsten kan komma till de, och Sollentuna ger de äldre idag färre timmar än länsgenomsnittet. För att komma åt detta och ge våra äldre en värdig och kvalitativ ålderdom satsar vi 16 miljoner kronor mer än majoriteten på äldreomsorgen.
Nog är nog. År efter år har kommunen använt mindre pengar än majoriteten budgeterat för, vilket har lett till att vi har nästan en halv miljard i överskott. Samtidigt ser vi att förskolor nästintill går under för att deras check inte räknats upp av kommunen, köerna till kulturskolan ökar och köerna till våra bostäder blir längre samtidigt som det inte byggs i den takt vi behöver. Det är lätt att säga att man vill göra mer, men vi gör faktiskt mer för Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade

En bostadspolitik för alla

Sollentuna kommun växer. Utbyggnaden av Väsjön, utvecklingen av Södra Häggvik, västra Tureberg och Helenelund är bara några exempel på utbyggnader av kommunen. Vi Socialdemokrater i Sollentuna tycker detta i grunden är bra.

Men vi vill att Sollentuna kommun ska var en kommun för alla. För att vara det behövs olika typer av bostäder för att olika typer av människor ska kunna bo och leva i vår kommun. Idag byggs nästan bara bostadsrätter. Samtidigt säljs stora delar av Sollentunahem ut till olika fastighetsvärdar men också genom ombildning. Det här gör att vi bygger en allt mer segregerad kommun för allt fler människor, men allt färre grupper.

För att komma ifrån den här utvecklingen vill vi Socialdemokrater se ett antal förändringar i kommunens bostadspolitik. Vi vill se att Sollentunahem direktanvisas mark för att bygga lägenheter. Detta är inte minst nödvändigt då bolaget har i ägardirektiv att bygga 1500 nya lägenheter till 2024, då måste bolaget också få tillgång till mark att bygga dessa på. Det måste också bli ett stopp på utförsäljningen av Sollentunahems nuvarande bestånd. Vi är stolta över vårt bostadsbolag och vill att det ska utvecklas och växa, då kan inte försäljningarna fortsätta. Den tredje förändringen vi vill se i kommunens bostadspolitik är att det ska alltid ställas krav på hyreslägenheter när man gör markanvisningar till kommersiella bostadsbolag. I Väsjön, i Södra Häggvik, i västra Tureberg. Hela Sollentuna ska vara en kommun för alla.

Publicerad i Okategoriserade

En trygg ålderdom

I alltför många år under de borgerliga partiernas regeringstid var politiken i Sverige inriktad på stora skattesänkningar för löntagare, samtidigt som många pensionärer sett sin privatekonomi hamna på efterkälken. Svenska pensionärer har under ett långt arbetsliv byggt upp vårt gemensamma välfärdssystem. Det är då självklart regeringens ansvar att dessa personer får en trygg ålderdom. Allt annat vore fullständigt oacceptabelt i ett rikt välfärdsland som Sverige.

Därför är vi glada för att en ansvarsfull och rättvis ekonomisk politik nu bidrar till att den genomsnittliga pensionen höjs med 280 kronor i månaden nästa år. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde kommer en genomsnittlig pensionär 2017 ha 800 kr mer i plånboken varje månad. Regeringen har förbättrat situationen för landets pensionärer genom att:

 • avskaffa den högre skatten på pensioner för alla upp till 10 000 kronor i månaden,
 • höja bostadstillägget för dem som har de allra lägsta pensionerna,
 • göra öppenvården avgiftsfri från 85 års ålder från årsskiftet och
 • i juli 2017 utvidga det högre allmänna tandvårdsbidraget på 300 kronor till att gälla redan från det år man fyller 65.

Detta är bra. Men det är inte tillräckligt.

Samtidigt är det viktigt att åtgärder för att lyfta pensionärer inte genomförs genom att politiken ger med ena handen och tar med den andra. Därför har vi förstärkt äldreomsorgen med två miljarder kronor per år för fler anställda och i år har vi satsat 200 miljoner kronor för stärkt kompetens hos personalen. Tillsammans med en allmän förstärkning av välfärden på tio miljarder kronor tryggar vi en pålitlig vård och omsorg av hög kvalitet också i framtiden. En stark välfärd gör oss alla till vinnare.

 

Även om mycket görs är vi långt ifrån klara.  Mer kommer att krävas för att stärka pensionärernas ekonomi. Den orättvisa pensionärsskatten som den förra regeringen införde måste avskaffas och alla pensionärer ska kunna leva på sin pension. Orättvisor som dessa kommer vi som socialdemokrater aldrig stå bakom. Därför kommer vårt arbete med att lyfta pensionärernas ekonomiska situation att fortsätta med hög intensitet även under 2017 och många år framöver.

Publicerad i Okategoriserade

Att äga eller inte äga – det är den stora frågan vi ställer

Socialdemokraterna yrkade avslag i båda ärendena om försäljning av fastigheter och mark som behandlades på senaste kommunfullmäktige. Du kan följa debatten via webben http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=13600 .

I det mindre ärendet som handlade om att försälja fastigheter och mark för ca 40-50 miljoner hade vi avvikande åsikter i alla utom tre fall. Bla ville vi att en större tomt i korsningen Emblavägen/Västervägen skulle kunna vara lämplig för hyresradhus eller ett LSS boende. En annan tomt lämplig för att utvidga den allt för lilla förskolegården vid förskolan Trumman vid Stinsen tycker vi också skulle undantas. Och såhär fortsätter det. Alltså nyttja möjligheten att göra något bra av det i egen regi istället för att i ren ryggradsreflex trycka på säljknappen.

Det andra ärendet  anser att skolfastigheter är en typ av fastigheter med verksamhet som är av allmänt intresse och därför bör vara i kommunal ägo. Att kommunen äger skolfastigheter är en garant för att dessa fastigheter inhyser den verksamhet de är menade för. Dessutom har kommunen genom ägande möjlighet att styra vilken utövare som sköter skoldrift i de fastigheter kommunen äger. Det finns också komplikationer när man ska hantera idrottssalar och bibliotek på ett bra sätt. Vi förstår att 400-500 miljoner kronor utgör en rejäl frestelse. Men rådighet över verksamhetslokaler bör gå före försäljning av gemensamt uppbyggda tillgångar.

Publicerad i Okategoriserade

Ordning och reda i välfärden

På senaste kommunstyrelsemötet på måndagen presenterades ett förslag från majoriteten som remissvar till utredningen ”Ordning och reda i välfärden” som regeringen presenterat. Vi tyckte inte majoritetens svar var tillräckligt seriöst utan svaret belyste endast en micro del av dom nära 800 sidorna.

Socialdemokraterna i Sollentuna är inte odelat positiv till utredningen.  Möjligheten att välja (eg. önska) skola till sina barn, boende för äldre släktingar eller vårdcentral ökar medborgares makt över sin egen vardag.

 Abby road s version 1

Att ha olika utförare inom dessa sektorer KAN berika utbudet, men då ska och syftet med dessa verksamheter vara god utbildning, tryggt och trivsamt boende, vård av hög kvalité, inte vinstutdelning till ägare. Därför bör det ställas tydligare krav på kvalitet och insyn i dessa verksamheter. Till exempel skulle (ekonomisk) insyn på enhetsnivå i stället för koncern- vara rimligt för att undvika runt flyttande av pengar mellan lönsamma/mindre lönsamma verksamheter inom koncern. Det är viktigt att pengar i så hög grad som möjligt stannar kvar/återinvesteras i verksamhet och inte försvinner i skatteparadis och aktieägarfickor.

Runbacka

 

Det finns dock ett antal saker som en utredning och lagförslag behöver ta extra stor hänsyn till. De olika sektorerna har olika förutsättningar och olika effekter av regelverk och detta bör påverka hur regelverk och lagar utformas. Grundläggande för dessa bör dock vara att villkoren för fristående utövare bör vara de samma som offentliga alternativt att kompensation utgår till de offentliga verksamheterna då de är belagda med garantkrav när de fristående alternativen faller igenom.

Publicerad i Okategoriserade

Ett Sollentunahem för alla??

Man häpnar över Maria Stockhaus retorik i en insändare strax före jul. Tre saker som hon skriver fastnar jag lite särskilt för. Hon skriver att Sollentunahem (SH) även efter förändringarna kommer att vara en dominerande aktör med 70 istället för 90 % av hyresbeståndet. Men Maria det är ju inte det som är problemet eller föder oro. Nej det är att det vi gemensamt byggt upp som allmännytta säljs iväg som om det vore en bil. Och som innebär att SH kommer att krympa från att som bäst varit uppe i 7900 lgh. till att som sämst hamna runt 3800 och då har vi fortfarande kvar oron för fler ombildningar som du öppnat för. Men också en berättigad oro som hyresgäster känner för att inte veta eller kunna påverka vem deras hyresvärd blir i framtiden. Valfriheten är ju ett av dina honnörsord. Vad blev det av när det gäller SH hyresgäster.Sollentunahem

Sen är det där om rättvisa och möjligheten att komma till tals. Ja kan hålla med om att hyresgästföreningen borde bjudit in er men inget hindrade ju er att gå till detta öppna möte som deltagare. Men det är som sagt deras val vilka dom vill bjuda in. Den 12/12 blev ni tre partier inbjudna till ett liknande möte och därmed en chans att berätta vad ni ville åstadkomma och svara på frågor. INGEN representant dök upp, svagt minst sagt. Kunde verkligen ingen från något av era tre partier delta??

Till sist hyresgästföreningen är lika lite en gren av Socialdemokraterna som Svenskt näringsliv av Moderaterna. Däremot delar vi många åsikter och tankar om hur hyresmarknaden borde se ut i bl.a. Sollentuna. Därför samarbetar vi med dom när det är möjligt. Avslutningen som du gör i din insändare är ett lågvattenmärke. Klart hyresgästföreningen företräder alla sina medlemmar oavsett partitillhörighet. För att man har en annan åsikt än den du förfäktar är man inte enögd. Men kanske skulle du som styrelseordförande i Sollentunahem börja fundera på hur bolaget ska kunna fortsätta vara en stark aktör i producerandet och förvaltandet av hyresrätter. Istället för att med partiidelogiska förtecken sälja och ombilda det vi gemensamt byggt upp sedan -50 talet.

 

Publicerad i Okategoriserade

Hyresrätten på liv och död

Vid senaste kommunfullmäktige avgjordes denna mandatperiod största frågor. Ett beslut som kommer att påverka inte bara kommunen och dess politiker utan i än högre grad Sollentunaborna och främst hyresgästerna i Sollentunahem (SH). Låt oss nu tala klartext om vad detta innebär enligt min mening.

När det gäller bolagsbildningar är ju detta inget annat än ren och skär skatteplanering samt majoritetens behov av att komma åt SH miljarder. Detta kommer att försvaga SH påtagligt.

När det gäller ägardirektivet om att sälja 2000 lgh, 1/3 del av bolagets bestånd, och fortsätta ombilda lägenheter som är kvar så brandskattas SH på ett oroväckande sätt. Till sist ägardirektivet om att bygga 1500 lgh låter ju jättebra. Men då ska man komma ihåg att i detta antal ska även äldre- och LSS boenden innefattas. Och tittar man på SH byggnadstakt senaste åren så blir man riktigt orolig. Knappt 70 lägenheter/år dom senaste 8 åren det ger 560 lägenheter och nu ska man klara nästan tre gånger så mycket på dom kommande åtta åren. Känns det troligt? Och kom ihåg att historian visar att det alltid varit enklare sälja och ombilda än att bygga inte minst hyresrätter!!

Med detta i bakhuvudet undrar jag Hur påverkas hyresgästen av detta? Oro för att man kan få byta hyresvärd utan att man själv vill? Var tog valfriheten och omsorgen om sina kommuninnevånare vägen? Självklart finns det seriösa hyresvärdar men för mig handlar det i lika hög grad om att jag som hyresgäst ska få välja vem jag vill ha som hyresvärd.

Oron för att hyresnivåerna ska öka för just mig. För vem tror att en köpare inte vill ha tillbaka pengarna man satsat på köpet, ELLER, hur SH klara att hålla tillbaka hyreshöjningar när man blir allt mindre men fortfarande måste behålla en tillräckligt stor och kompetent överbyggnad för att kunna bygga och förvalta. Men också oro för hur SH ska hantera den splittringen och pressen som man står inför Från ägarens sida. Kraven på att tillgodose olika intressegruppers behov av hyreslägenheter från ägarens sida. Detta riskerar också att drabba nuvarande och framtida hyresgäster negativt. SH kan komma att inte klarar sitt uppdrag sånt tror jag skapar oro hos hyresgäster i SH.

Publicerad i Okategoriserade

Nedmontering av Sollentunahem eller smart investeringsstrategi?

Ska försöka ge min bild av det hela utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Vi säger nej till bolagiseringen och att SH ska avyttra 2000 lägenheter liksom att ombildningarna ska fortsätta. Men säger ja till att bygga 1500 lägenheter. Kommunen har stora investeringsbehov framför sig och måste hitta en väg att finasiera detta. Majoriteten vill inte höja skatten eller dra på sig egna lån. Med detta sagt har man ”nu upptäckt” att SH har en stor summa pengar på sin bankbok efter ombildningarna. Dessa vill man nu komma åt. Låt mig nu bryta ner detta i tre delar:

Bolagiseringen är nödvändig för att kunna flytta pengar mellan dotterbolagen. Men också  kunna flytta pengar upp till moderbolaget och sedan vidare till kommunen utan att behöva ta hänsyn till utdelningsbegränsningar. Ett av skälen som angetts är också att majoriteten velat renodla SH verksamhet. Något som man mycket väl skulle kunna göra redan med dagens bolagsupplägg men som då gör att man inte kommer åt SH tillgångar.

Avyttringen av dom 2000 lgh. Sägs vara för att SH med 91% dominerar hyresmarknaden i Sollentuna (men hyresrätten utgör idag ca 25% av bostadsbeståndet medan bostadsrätten står för 35%, för 10 år sedan var det tvärt om. Och idag byggs betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter). Detta är förvisso rätt och vi Socialdemokrater välkomnar fler hyresvärdar. Men då får dom bygga själva. SH är redan idag ett krympande bolag. Den tidigare försäljningen av 400 lgh i kombination med den massiva ombildningen har inte kunnat byggas tillbaka trots majoritetens löften. Jag är övertygad om att avyttringen av en tredjedel av SH bestånd och med ett löfte från SH styrelseordförande att fortsätta ombildningarna kommer att innebära en ytterligare nedmontering av SH utan dess like. Inte minst utifrån dom byggplaner som varken i ett historiskt eller framtida perspektiv inger något hopp om att man ska kunna bygga tillbaka antalet hyresrätter. Detta i sin tur innebär att SH kommer att hamna i en ännu tuffare intressekonflikt mellan olika gruppers behov av en hyreslägenhet, typ arbetskraft, SH intressekö, sociala behov, nyanlända mfl.

Så till sist byggande av 1500 lgh eller godispåsen som jag lite skämtsamt valt kalla det. En riktigt bra ide om de inte varit för bolagiseringen och avyttrandet av 2000 lgh. Historiskt sett har SH orkat bygga i snitt ca. 50 lgh./år nu ska man upp till det tredubbla för att klara detta på åtta år. Dessutom ska detta också innehålla ett antal äldrevårds- och LSS platser vilket gör att vi ”förlorar” ännu fler hyresrätter till grupperna jag nämnde tidigare.

Vad vill då vi göra istället enkelt kan man presentera det i 4 delar:

 1. Stoppa ombildningarna och avyttrandet av 2000 lägenheter. Då behövs heller ingen ny bolagsbildning.
 2. Kommunen får ta upp lån för att bygga verksamhetsfastigheter. Lån som kan återbetalas ink. Räntor via ökade skatteintäkter i första hand.
 3. Ge SH ägardirektiv att bygga 1500 lgh dom närmaste 10 åren.
 4. Ge SH samtidigt tydliga markanvisningar inte minst i Väsjön.
Publicerad i Okategoriserade