Politisk inriktning för budgetåret 2013


Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet och öppenhet. Med dessa utgångspunkter för ögonen synas de kommunala verksamheterna. Vi synliggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. Vi ser över de hinder, som finns för att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov.
Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar. Världsekonomin är inne i ett osäkert läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun. En annan utmaning är förslaget till nytt mellankommunaltutjämningssystem som kan komma att medföra stora kostnader för Sollentuna Kommun.

Ansvarsfull ekonomisk politikI en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna, med bibehållen och förbättrad kvalitet ställer krav på innovativa och utvecklingsbenägna verksamheter grundläggande.
Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Företagsklimatet ska förbättras i Sollentuna. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service t ex genom myndighetsutövning förbättras. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna.
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den.
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft. Medarbetarna ska uppleva att de utvecklar sig själva och kommunens verksamheter där service är i fokus.

UtbildningKommunen ska skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor. Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter och rätten till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker.
Fritidsverksamheten har ofta trånga lokaler. När nya skollokaler byggs eller befintliga renoveras bör fritidsverksamhetens lokaler också ändamålsanpassas. Det ska finnas fritidsgårdar över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och kvällar.
Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.
Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet. Några andra verktyg är matchning och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus.

OmsorgFörebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Vi har ambitionen att förbättra ungas psykiska hälsa. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Målet är att de förebyggande insatserna ska leda till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. Vi utgår från att en egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras.
Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat uppföljningsarbete och jämförelser med andra kommuner. De invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation. Anhörigas insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt och förståelse.
De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvårdnadsboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på omvårdnadsboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig omfattning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som omvårdnadsboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.

Integration och kommunikation
Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges ökade möjligheter att mötas och vara delaktiga i den demokratiska dialogen. Segregation och diskriminering ska bekämpas. Det är de sociala dimensionerna som är avgörande för segregation – inte de etniska. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område är mer avgörande, än var man är född. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.
I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en central mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet efter den mångåriga neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Sollentuna ska vara en levande kulturkommun både för den som vill utöva kultur och för kulturkonsumenter.
Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett av våra största samhällsproblem och barnmisshandeln ökar. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras.
Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas. Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen och invånarna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Miljö och klimatMiljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg.
Fortsatt kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan kommer att ske. Det är angeläget att möjligheten att mäta och påverka energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter stärks.
Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.
Sollentuna ska vara en kommun med god boendemiljö där invånarna har närhet till
grönområden. Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun. Renhållning i och skötsel av våra parker, grönområden, bostadsområden, centrumområden m m behöver därför förbättras. I dag är det ofta skräpigt och ovårdat.
Det är viktigt att kommunen hanterar utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att spårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram ett alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

Publicerad i Okategoriserade