Politisk inriktning för budgetåret 2014 (del 2)

Ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service t ex genom myndighetsutövning förbättras. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna.

I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna och utvecklingsbenägna verksamheter grundläggande. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna.

Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den.

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Trafik- och fastighetsnämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna använda sin budget, även om projekt blir uppskjutna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta befolkningsökningen i kommunen

Antalet hyresrätter i kommunen har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter.

Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft. Kommunens personalpolicy ska gälla för hela koncernen, det är inte minst viktigt nu när SOLOM ska bolagiseras. De kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid, och en möjlighet att jobba deltid. Andelen visstidsanställda ska minskas. Chefer och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och till att utveckla kommunens verksamheter.

Publicerad i Okategoriserade