Politisk inriktning för budgetåret 2014 (del 3)

Utbildning

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning.

Allas rätt till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker.

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler. När nya skolloskaler byggs eller befintliga renoveras bör fritidsverksamhetens lokaler också ändamålsanpassas. Det ska finna fritidsgårdar över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar.

Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet. Några andra verktyg är samarbete med arbetsförmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus.

Publicerad i Okategoriserade