Politisk inriktning för budgetåret 2014 (del 4)

Omsorg

Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat uppföljningsarbete och jämförelser med andra kommuner. De invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation.

Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras.

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett av våra största samhällsproblem och barnmisshandeln ökar. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen och skolgång för barnen.

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Individen ska få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Närståendes insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt och förståelse. Mobilitet och digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.

När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvårdnadsboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på omvårdnadsboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som omvårdnadsboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.

Nu har lagen om valfrihetssystem införts inom särskilt boende. Detta ger vårdbolagen större spelrum och ökar kraven på tillsyn och uppföljning av verksamheten.

Publicerad i Okategoriserade