Politisk inriktning för budgetåret 2014

 Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet, jämställdhet, mångfald och öppenhet. Med dessa utgångspunkter för ögonen synas de kommunala verksamheterna. Vi synliggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. Vi ser över de hinder, som finns för att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov.

Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar.

  • Världsekonomin är inne i ett osäkert läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun.
  • En annan osäker post är det reviderade mellankommunalt utjämningssystemet, som med största sannolikhet kommer att medföra ökade kostnader för Sollentuna kommun.
  • En tredje utmaning under kommande år blir när kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården fr o m med 2015.

 Detta behöver förberedas under 2014.

Publicerad i Okategoriserade