RÄTTVISA VILLKOR OCH FLER JOBB – EU löfte av (S)

Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner
arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för de som har
jobb. Europa halkar efter.
Det finns en annan väg. EU:s invånare, företag och unika samarbete är en
styrka i den globala konkurrensen. Men de senaste årens högerpolitik har
inte tagit tillvara möjligheterna. Istället har den bidragit till vidgade klyftor
och slitningar i samhället.
I valet till Europaparlamentet bestämmer du vilka värderingar som ska råda.
Vi kan fortsätta att leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva
löser arbetslöshet och klimatutmaningar – eller så använder vi politiken
för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar
för miljön och framtida generationer.
Vi socialdemokrater tror på människan, på hennes ambitioner och vilja att
utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror att människor tillsammans
når längre än var och en för sig.
Därför är vårt val självklart. Socialdemokraterna vill ge Europa en ny riktning.
Efter femton års dominans av europeiska högerpartier och svenska moderater
är det nu möjligt att skapa ett EU där jobben är den viktigaste politiska
uppgiften. Där rättvisa och ansvar är drivkraften för utveckling och välstånd.
Rösta för rättvisa villkor, fler jobb och bättre miljö!

EU valupptakt 2014

FLER JOBB

Vi socialdemokrater vill
Samla EU för en politik som sätter jobben främst
Sätta Europas unga i arbete genom att förverkliga den gemensamma
ungdomsgarantin med rätt till jobb, utbildning, eller
praktik
Investera mer i forskning, utveckling och klimatomställning –
istället för ineffektivt jordbruksstöd
Förmå EU och medlemsländerna att agera kraftfullt för att skapa
förutsättningar för fler kvinnor att arbeta. Sysselsättningen
bland kvinnor ska öka till samma nivå som bland män
Sätta upp ett gemensamt EU-mål om att halvera skattefusket
till år 2020 genom att bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier
och skatteflykt

RÄTTVISA VILLKOR

Vi socialdemokrater vill
Införa ett socialt protokoll som slår fast löntagares rättigheter
på den inre marknaden
Säkra att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i
Sverige
Införa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Företag ska
inte konkurrera genom att försämra arbetsmiljön
Införa huvudentreprenörsansvar. Den som är ansvarig för ett
projekt, till exempel ett bygge, ska vara ansvarig för arbetsmiljön
och villkoren för alla som jobbar där
Säkerställa att EU-lagstiftningen för att stoppa missbruket av
visstidsanställningar drivs igenom även på den svenska arbetsmarknaden

ANSVAR FÖR MILJÖN

Vi socialdemokrater vill
Investera i ny miljöteknik – för att minska påverkan på vår jord
och skapa framtidens jobb
Sätta upp bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel
förnybar energi och energieffektivisering så att EU kan ta täten
i klimatomställningen
Förbjuda kemikalier som skadar människor och miljö
Stoppa den överdrivna antibiotikaanvändningen i det europeiska
jordbruket som leder till resistens hos människor och djur
Förbättra järnvägsnäten för att bättre knyta samman Europas
länder för klimatsmart transport av varor och människor

Publicerad i Okategoriserade