(S) krav vann gehör när inriktningsbeslut togs för planeringen av Sportfältsområdet

Trafiksituationen i Edsberg ska utredas – När plan- och exploateringsutskottet den 6 december fattade beslut om inriktningsbeslut för planläggningen av Sportfältsområdet i Edsberg, som är en del av Väsjöplaneringen, så vann ett flertal av Socialdemokraternas krav gehör. Det handlar bl a om vårt krav att det ska göras en trafikutredning rörande svaga punkter i gatunätet i Edsberg, i synnerhet runt Edsbergs centrum. Detta blir en viktig del i en utredning om svaga punkter i kommunens vägnät.

Andra (S) krav som vann gehör var att:
– Spontanidrottsytan ska vara öppen mot skogen
– Hela idrottsområdet ska ingå i planetappen
– Öppna gröna stråk både i norra och södra delen av Sportfältet
– Hållbar dagvatten hantering
– Området ska planeras för blandade upplåtelseformer med fokus på energi och miljö

Vi har inför det här beslutet träffat många Edsbergsbor och representanter för föreningar som verkar i området och har samlat upp deras tankar och vägt samman dem till en kravlista. Vi kan nu konstatera att vårt arbete fått tydligt genomslag i beslutet.

Vid de möten som vi har haft med de boende i Edsberg har väldigt många Edsbergsbor haft frågor och åsikter om trafiken i Edsberg, och om hur det ansträngda gatunätet av 50-tals snitt, ska klara fler bilar. Merparten av den troliga trafikökningen kommer från att det blir fler bostäder i själva Edsberg. Vi har under en längre tid därför drivit att en utredning av trafiksituationen i Edsberg ska genomföras för att modernisera gatunätet. Vårt idoga opinionsbildande har nu gett resultat.

Om plan- och exploateringsutskottet hade beslutat i enlighet med det ursprungliga förslaget fanns det stor risk för att det inte skulle funnits några nya idrottsanläggningarna förrän 2020. Genom vårt opinionsarbete har vi säkerställt att motionsidrottarna kommer att planläggas samtidigt som övriga byggnader och inte efteråt.

Vi socialdemokrater har som mål att Väsjöområdet ska bli en grön stadsdel, där vi alla sollentunabor kan njuta av naturupplevelser och de motionsidrotter som kommer att finnas där redan när de första bostäderna byggs.

Publicerad i Okategoriserade