(S) kräver översyn av alla bullerplank i kommunen

En av effekterna av att Sollentuna ligger centralt i huvudstadsregionen längs de stora farlederna mellan Stockholm-Arlanda/Uppsala är att vi utsätts från störningar i form av bl a trafikbuller.

När vi är ute och samtalar med Sollentunaborna så får vi ofta synpunkter kring buller. En av de vanligt förekommande synpunkterna är att det saknas bullerplank eller att de är för låga.

Bullerplank eller andra typer av bullerskydd har satts upp i kommunen under de senaste decennierna med olika utseende och modell. En iakttagelse är att äldre bullerplank ofta är lägre än de lite nyare. En del äldre bullerskydd har blivit i allt sämre skick och kanske behöver ersättas av den anledningen.

I en motion till kommunfullmäktige har vi förslagit att kommunen ska göra en översyn av bullerskydden längs järnväg och vägar i kommunen, oavsett huvudman, för att inventera om dessa borde bytas ut mot högre bullerskydd i syfte att skapa en bättre miljö för Sollentunaborna. Inventeringen ska sedan följas av kostnadsbedömningar, prioriteringslistning och investeringsanslag där kommunen är ansvarig och uppvaktning av annan huvudman där dessa är ansvariga. I inventeringen ska också ingå platser där det i dag saknas bullerskydd, men där det finns skäl att sätta upp sådant.

Publicerad i Okategoriserade