Så vill kommunstyrelsen använda sina pengar !


Nytt i årets budgetprocess är att också kommunstyrelsen lägger ett eget förslag avseende sitt eget ansvarsområde.Vi har valt att inte göra ett komplett eget budgetförslag för kommunstyrelsen utan i stället i en protokollsanteckning peka ut den politiska riktningen för kommunen i stort och kommunstyrelsens verksamheter i synnerhet. Det blev tre områden som vi fastnade för och som därmed fortsätter som en röd tråd i vårat opionsarbete för ett Rödgrönare Sollentuna.

Fler jobb
Kommunens personalpolitik
Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen.

Kommunens näringslivsstöd
En jobbkommission inrättas där kommunen är en medlem tillsammans med t ex näringslivet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd i syfte att uppnå fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen.

Kommunens mark
Mark som kan användas främst för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende samt arbetsplatser.

Minska klyftorna
Tryggt åldrande
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en aktivitetspark för äldre. Uppdraget ska redovisas i delårsrapporten 2011.

Levande kulturliv
En permanent utomhusscen och en dansbana byggs i Edsbergsparken.

Demokrati
Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag skriftligt redovisa vad som tagits upp till kommunstyrelsen och på kommunens webbplats

Aktiv bostadspolitik
I syfte att uppnå bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder ska kommunen aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att få fram nya bostäder som kan efterfrågas av ungdomar. Utredningen ska ske i samråd med AB Sollentunahem.

Grön omställning
Minska utsläppen
Kommunens bilförare ska utbildas i EcoDriving.
Kommunstyrelsen säkerställer att dagvattenpolicyn efterföljs vid ny- och ombyggnation
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny hushållsavfallstaxa som i högre grad premierar avfallssortering
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras.

Skydda naturen
Kommunen ska i planeringen, i samarbete med grannkommunerna, värna de ”gröna kilarna” som en ovillkorlig förutsättning för en sammanhållen grönstruktur ända in till Stockholms centrum
.
ÖverramsäskandenI kommunledningskontorets förslag till budget finns ett stort antal (21 stycken) äskanden som ligger utöver ram. Merparten av äskandena handlar främst om kommunens myndighetsansvar och är av teknisk/administrativ art. Vi anser att dessa i stort är rimliga, men kommer att ta slutlig ställning kring dessa i samband med höstens budgetberedning.

Publicerad i Okategoriserade