Senaste nytt från Kommunfullmäktige


Den dåliga standarden på skollokaler mindre väsentligt än
bra skolresultat – (M):s besked i debatt

I en frågedebatt i kommunfullmäktige den 15
juni om kopplingen mellan de allvarliga bristerna
på Sollentuna kommuns skollokaler utifrån
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsrapport
och kommunens mål om att Sollentuna ska ha
Sveriges bästa skola så slog kommunalrådet
Maria Stockhaus (M) fast att de goda och
stigande resultaten är mer väsentligt än
skollokalernas brister.
”Det är bra att Sollentunas skolor uppvisar bra resultat.
Det är anmärkningsvärt utifrån från de omfattande
brister som miljö- och byggnadsnämndens rapport visar
på underhåll, få toaletter, fuktskador osv att Maria
Stockhaus gör en tydligare koppling mellan lokaler och
resultat. Det är elevernas och lärarnas arbetsmiljö vi
pratar om. Åtgärdar vi inte den så kan det leda till
hälsoproblem nu och på sikt”, sa oppositionsrådet
Freddie Lundqvist (S) i debatten.
”Vi har lagt en motion och två ytterligare interpellationer
kring skollokalernas standard som kommer att sätta
fortsatt fokus på bristerna kommunens lokaler”,
avslutade Freddie Lundqvist (S).

Barnfattigdomen växer i rika Sollentuna

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades
en Socialdemokratiskt interpellation om den
ökande barnfattigdomen.
”Barnfattigdom handlar om att man inte har råd med
mat på bordet eller par fotbollsskor, inte om att man inte
har råd med senaste modellen av mobiltelefon. Idag är det
över 1000 barn i Sollentuna som lever i vad som kan
definieras som barnfattigdom”, sa oppositionsrådet
Freddie Lundqvist (S) i debatten.
”Andelen barn som lever i fattigdom ökar. Det är
framförallt i gruppen med ensamstående föräldrar som det
ökar mest. Det finns mycket som behöver göras. En del
kan vi göra på kommunal nivå, annat kräver insatser på
riksnivå”, sa Robin Sjöberg (S) i debatten.
”Kommunen har idag inte kunskap om vilka de här
barnen är och hur vi bemöter dem. Det viktigaste är att
vi lägger samman all kraft vi har för att underlätta för de
är barnen. Vårt mål är klart – Barnfattigdomen ska
utrotas”, sa Freddie Lundqvist (S).

Inget krafttag för att få till fler återvinningsstationer – det
moderatledda alliansstyret röstade ner (S) motion

På kommunfullmäktige den 15 juni som
behandlades en om strategi och handlingsplan
för att få till fler återvinningsstationer i
Sollentuna. Motionen är skriven av
Socialdemokraterna Berit Forsberg och Joakim
Jonsson med anledning av att antalet
återvinningsstationer minskat och att det svårt
att hitta nya platser samt att de stationer som
finns är ofta fulla.
”Sollentunaborna är ambitiösa och miljömedvetna. De
vill sortera sina sopor. Närheten och antalet
återvinningsstationer är avgörande för hur stor andel t ex
förpackningar som återvinns”, sa Berit Forsberg i
debatten.
”Det finns en rekommendation om att det borde finnas
en återvinningsstation per 1500 invånare, i så fall borde
Sollentuna fördubbla antalet återvinningsstationer.
För att få till fler återvinningsstationer krävs förbättrad
samverkan mellan kommunen och andra aktörer samt
att återvinningsstationer tas in tidigt i
detaljplanearbetet”, sa Berit Forsberg (S)
gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden i
debatten.
Det moderatledda alliansstyret valde att inte
stödja motionen.

(M) inte beredda att i nuläget samordna planeringen av
Sportfältsområdet

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att
detaljplaneläggningen av Sportfältsområdet inom
Väsjöplaneringen ska samordnas och snabbas på.
I dag är Sportfältsområdet delat i tre olika
detaljplaner där beslut ska ske vid olika tillfällen
under en tre års period. Vid kommunfullmäktige
den 15 juni svarade kommunstyrelsens
ordförande Douglas Lithborn (M) att
majoriteten valt att prioritera planläggningen av
själva idrottsområdet.
”Vi har under våren arrangerat möten och samtalat med
många Edsbergsbor om planläggningen. De vill ha
besked om hur det blir”, sa Roger Sjöberg,
kommunfullmäktigeledamot från Edsberg i
debatten.
” Vi måste fortsätta dialogen med Edsbergsborna. Det
behövs en öppen process med dialog, information,
utredningar, samtal, förankring, avstämningar, samrådoch
där det till slut leder fram ett bra beslut som i
samklang med Edsbergsborna”, sa Roger Sjöberg (S)
i debatten.
”Efter alla de samtal som vi har haft har vi dragit
slutsatsen att vi måste samordna planläggningen av hela
Sportfältsområde, d v s delar av Södra Väsjön –
idrottsområdet och området norr om Ribbings väg. Det
behövs en samordning utifrån frågor som trafik,
parkeringar, kollektivtrafik utbyggnader, GC-vägar,
blå-gröna stråk, idrott, slalombackens framtid samt
naturligtvis bostadsbyggande”, säger Roger Sjöberg
(S)

Publicerad i Okategoriserade