Skenande underskott, locket på?

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2012 skulle ärendet om ”Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse” tas upp till beslut. Efter en stundtals hätsk föredragning, med utfall mot (S) från Björn Karlsson VON ordförande ajounerade sig majoriteten. Detta efter att Douglas Lithborn lovat att efter dragningarna (inklusive SOLOM) skulle diskussion vidta om vad som skulle görtas framgent. När majoriteten kommer tillbaka sammanfattas allt samt redogörs för när VON respektive SOLOM ska komma tillbaka, sedan avslutas mötet. Ingen diskussion, ingen genomlysning endast avrundning och beslut. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 maj behandlades ett åtgärdsprogram för att möta det skenande underskottet som har uppstått sedan årsskiftet. I april var det prognostiserade underskottet 16,6 mkr, i mars 11,6 mkr och i februari förväntades resultatet bli +-0. (S) lämnade, tillsammans med (MP) och (SP) ett alternativt förslag som röstades ned. Skillnaderna mellan förslagen var att (S) (MP) (SP) – förslaget tog fatt i de strukturella problemen medan majoriteten i sitt förslag plockade lite här och där bland främst de icke- biståndsbedömda verksamheterna. Det anmärkningsvärda med den moderatledda majoritetens agerande är att de inte tar seriöst på sin egen åtgärdslista. I sin protokollsanteckning skriver de: ”Vi strävar efter att flertalet av punkterna på prioriteringslistan inte ska verkställas men vill samtidigt visa på vilka åtgärder som krävs för att minska underskotten”. I en intervju i ”Mitt i Sollentuna” säger vård- och omsorgsnämndens ordförande följande: ”Det här är åtgärder som man inte ens skulle drömma om att verkligen genomföra”. Detta säger han alltså om de besparingsförslag som den majoritetsgrupp han själv leder satt upp på en åtgärdslista. Det är uppenbart att den moderatledda majoriteten inte har kontroll på ekonomin i vård- och omsorgsnämnden. När man sammanfattar vård- och omsorgsnämndens politiska lednings analys av det ekonomiska läget ser man att de anser att det mesta är någon annans fel. Det tyder på att majoritetens insikt om problemet fortfarande är begränsad. Vi socialdemokrater anser att de strukturella problemen måste analyseras, inte minst effekterna av de kostnadsdrivande system, främst LOV, som har införts. Majoriteten har inte heller gjort någon analys av vilka konsekvenserna av förslagen på åtgärdslistan blir för Sollentunas äldre. Beslutet i KSAU blev att arbetet med att ta fram en åtgärdsplan återförvisades till vård- och omsorgsnämnden med återrapportering till KSAU den 19 juni. I direktiven för det fortsatta arbetet sägs att inga åtgärder utöver de föreslagna taxehöjningarna ska drabba enskilda. Majoriteten tycks också ha avskrivit tankarna på att stänga Seniorträffarna Vi socialdemokrater anser att det viktiga nu är att genomföra åtgärder som kommer till rätta med de strukturella skälen till underskotten, som främst uppstått inom hemtjänsten. Först då kan vi vara trygga för framtiden. Att spara lite här och där för att få ihop till notan när underskott uppstår löser inte de långsiktiga problemen. Vi ryggar inte för det svåra, vi ser problemen och vågar ta det ansvar majoriteten inte vågar eller vill axla

Publicerad i Okategoriserade