Stort skadestånd för kommunen för taffligt agerande kring Grindstugan!

Förvaltningsrätten underkände under hösten 2013 Sollentuna kommuns köp av Grindstugan, vid Edsbacka krog, till ett överpris på 8,25 mkr. Under rättsprocessens gång så gick giltighetstiden för det tidigare avtalet ut och därmed måste ett nytt avtal tecknas. Ett sådant behandlades på KSAU i  förra veckan.

grindstugan 2

Den köpeskilling på 2,1 mkr som nu fastställts är rimligt utifrån de värderingar som tidigare gjorts. Det ligger i närheten av det vi yrkade på i november 2012 när ärendet senast behandlades. Vi yrkade därför bifall till den köpeskillingen. Vi valde däremot att inte delta i beslutet kring ett skadestånd på 6,15 mkr för planskada. Det är den moderatledda majoritetens långvariga taffliga agerande i ärendet som är orsaken till detta skadestånd

Den där utvecklingen hade aldrig blivit aktuell om den moderatledda kommunmajoriteten hade verkställt fullmäktiges beslut från 1993 om att en detaljplan skulle upprättas för området. Genom att ingen detaljplan upprättades på 15 år så hamnade kommunen i ett besvärligt läge när Christer Lingström beslutade sig för att sälja Edsbacka krog. Under beredningens gång har ärendet skiftat karaktär. Från början handlade det om ett markbyte. Markbytet kunde av olika anledningar inte genomföras på tänkt sätt. Efter flera turer ledde till ett beslut, som förvaltningsrätten upphävde, om att kommunen skulle köpa Grindstugan för 8,25 miljoner kronor.
Vår främsta prioritering från 1993 till i dag, har varit att bevara den unika miljön kring Edsbacka krog och Edsbergsparken. Vi kan villigt erkänna att vi efteråt ångrar att vi inte drev på hårdare att detaljplanen skulle komma fram samt att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt att köpa fastigheten när Christer Lingström sålde. Hade kommunen gjort detta hade vi sluppit de turer som affären sedan tog fram till dags dato och majoriteten hade sluppit godkänna att skadestånd ska betalas ut för att kompensera sin egen tafflighet