Valfrihet för VEM?

När man hör företrädare för den moderatledda majoriteten tala om LOV blir man lite konfunderad. Man kan nästan tro att de äldre i Sollentuna inte har några möjligheter att välja själva i dag. Så är inte fallet. Sollentunas äldre har haft rätt att välja äldreomsorg i tiotalet år vid det här laget. (S) har genom åren stått bakom rätten för de äldre att välja.

Vi anser att kommunen inte ska införa LOV inom särskilt boende. Vi tror inte att man höjer kvaliteten och kommer åt problemen inom våra särskilda boenden genom att införa LOV. För oss är de äldres möjlighet att påverka vardagen viktigare än att stora vårdföretag kommer och väljer äldre. LOV flyttar makten över äldreomsorgen från medborgarnas valda företrädare till vårdbolagen.

Vård- och omsorgsnämndens utredning pekar på åtskilliga problemområden om man inför
LOV inom särskilt boende. Bland annat kommer kostnaderna att öka för inte minst en
fördyrande uppföljning och tomma platser. Vi anser att man istället bör använda dessa
pengar till att förbättra kvaliteten inom omsorgen.

Utredningen pekar också på att antalet krav i avtalen bör minska för att möjliggöra för företagen att implementera dem i verksamheten. Vi står inte bakom en tanke att minska antalet krav på kvalitet för att vårdföretag ska ha möjlighet att etablera sig.

Vidare pekar utredningen på att nyproduktion av särskilda boenden ensidigt ska överlåtas till den privata marknaden. Det skulle innebära att kommunen helt avhänder sig ansvaret för att det inom Sollentuna finns tillräckligt med platser på särskilda boenden för äldre kommuninvånare.

Det stora problem som många äldre och deras anhöriga upplever i dag är att de inte kan påverka sin vardag på boendena. Det visar bl a den kvalitetsbarometern som kommunen låtit göra. Ur resultaten från den senaste kvalitetsbarometern kan vi se att de äldre har hög tillit till personalen och det är bra. På listan på områden där värdena är riktigt låga finns bl a tillgång på hjälptid för den äldre, utbud av aktiviteter samt möjlighet till utevistelse med.

Kvaliteten är alltså som lägst inom områden som bidrar till en bra livskvalitet för de äldre.
Dessa brister åtgärdas inte med att inrätta LOV.

Riktig valfrihet och brukarmakt får man först när man bestämmer över sin dag. LOV ger de äldre möjligen möjlighet att välja mellan fler olika boenden, men inte ökad möjlighet att påverka sin vardag.

Publicerad i Okategoriserade