Vår- politik och motion


Vem sa att vi inte hade någon politik?
Vem sa att vi inte har några förslag?
Kanske inte dom som borgligaledarskribenterna vill ha.
Kanske inte det som den moderatledda regeringen vill tala om.
Men är det vårt problem? Nej knappast vi ska lägga förslag utifrån det som berör människor och som vilar i vår egen övertygelse. Så enkelt är det.

Jobben först
En hållbar konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och arbete åt alla. Arbete är grunden för välfärd och välstånd, och människor som har arbete känner sig mer uppskattade, har bättre hälsa och upplever större frihet än de som går utan arbete. Det övergripande målet med vår ekonomiska politik är full sysselsättning. Det reformutrymme vi nu ser växa fram ska i första hand användas för att få fler människor i arbete.

Svensk arbetsmarknad karaktäriseras nu av en oförmåga att matcha lediga jobb med arbetssökande som har rätt kompetens. Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå råder växande arbetskraftsbrist inom flera sektorer. Vi behöver komma tillrätta med denna mismatch på arbetsmarknaden.
Vårt program för full sysselsättning:

Investera i Sveriges konkurrenskraft
Svenska företag möts av en allt hårdare internationell konkurrens, i synnerhet växer utmaningarna från de nya tillväxtekonomierna. Vi är övertygade om att Sverige inte ska möta denna konkurrens med lägre löner eller försämrade arbetsvillkor.

Vi behöver en modern näringspolitik med stabila villkor för basindustrin och investeringar i ny klimatsmart teknik. Om företagen redan nu investerar i mer energieffektiv teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter.

En kunskapsbaserad ekonomi
Välutbildade människor är grundläggande för ett lands utveckling och den bästa vägen till ett välavlönat jobb är god utbildning. Men i dag halkar den svenska skolan efter och Sverige behöver därför en storsatsning på lärande och högre kvalitet i undervisningen. Till exempel behöver läraryrkets status stärkas, liksom karriärmöjligheterna inom skolan. Skolundervisningen bör utvecklas mer utifrån evidensbaserad forskning och kvaliteten på de yrkesinriktade gymnasieutbildningsprogrammen behöver öka så att de leder till jobb.

Vi vill investera i ett kompetenslyft som ger att människor möjligheter till utbildning hela livet. Vi vill med arbetsmarknadens parter skapa förutsättningar för kompetensutveckling.

Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Idag är allt för många unga i Sverige arbetslösa. Aktivitetsförbudet, som innebär att arbetsförmedlingen inte får ge unga någon utbildningsinsats eller annan åtgärd under de tre första månaderna av arbetslöshet, ska avskaffas.

Vi vill att alla ungdomar ska fullgöra en gymnasieutbildning av hög kvalitet och att fler ska välja en gymnasieutbildning med goda möjligheter till framtida studier och jobb. Fler unga bör också skaffar sig en eftergymnasial utbildning. På sikt vill vi att alla som läser in en examen på högskolan, under utbildningens gång, ska få en praktikperiod i arbetslivet.

Bryt långtidsarbetslösheten – avskaffa FAS 3
En av tre arbetslösa är långtidsarbetslösa. Arbetslösa behöver rustas för de lediga jobben istället för att placeras i passiva garantier med utbildningsförbud och utan möjlighet till handledning. Regeringens FAS 3 leder inte till jobb Och bör därför avskaffas. Långtidsarbetslösa måste ges möjlighet till studier, kompetensutveckling och starta-eget-stöd.

En fungerande arbetsmarknad
Bra fungerande bostadsförsörjning och kollektivtrafik är centrala delar för att vidga arbetsregionerna och därmed skapa förutsättningar för en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi föreslår att regeringen ska återkomma med ett program för att säkerställa att trafiken på järnväg uppfyller rimliga kvalitetskrav så som att tiden går i tid, även under vintern.

Bra jobb i välfärden
Den offentliga sektorn utgör en betydande del av vår ekonomi. Arbetsvillkoren för de anställda måste förbättras och det ska finnas goda möjligheter till vidareutbildning i yrket. Vi kräver att regeringen återkommer med ett samlat program för att hantera den väntade bristen på personal som följer av de kommande pensionsavgångarna.

Jämställdhet – ökar tillväxten och sysselsättningen
Vi behöver bättre ta tillvara på kvinnors kompetens och vilja till arbete, genom att t ex införa barnomsorg på obekväm arbetstid, att avskaffa vårdnadsbidraget och att verka för en mer jämställd fördelning av uttaget av föräldraledighet. Vi vill också att regeringen tar fram ett förslag på en modell där staten ger en bonus till de kommuner som lyckas minska det ofrivilliga deltidsarbetet i välfärden.

En sjukförsäkring som grundas på arbetslinjen
Vi behöver en sjukförsäkring som ger människor chansen att komma tillbaka till arbete. Om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En sådan omställningsförsäkring bidrar till tillväxten.

Ge fler möjlighet till skuldsanering
Det är också viktigt att hjälpa utsatta familjer att få ordning på sin ekonomi och att förebygga överskuldsättning. På vårt initiativ har riksdagen fattat beslut om att fler ska få möjlighet till skuldsanering. Regeringen måste återkomma med en finansiering av detta förslag.

Därutöver föreslår vi följande konkreta insatser för att stärka sysselsättningen:
• Tillväxt Sverige – forskningsprogram och en bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad konkurrenskraft. Näringslivets behov ska vara styrande för prioriteringarna. (25 miljoner kr)
• Exportstöd – fler regionala exportrådgivare som verkar nära och stärkt exportstödet mot viktiga tillväxtekonomier som Vietnam, Malaysia, Angola och Argentina. (25 miljoner kr)
• Matchningskommission som föreslår åtgärder som gör att företag och branscher hittar rätt kompetens vid rätt tillfälle, inhandlar utbildningar, ger stöd till arbetsgivare och analyserar vad som kan göras för att öka söktrycket till utbildningar som bedöms som strategiska för näringsliv och offentlig sektor (100 miljoner kr)
• Sommarjobb på omvårdnadsprogram – för att möta pensionsavgångarna och ge unga en möjlighet att praktisera (25 miljoner kr)
• Sommarjobb för gymnasie- och högskolestudenter – för att ge ungdomar praktiska arbetslivserfarenheter och referenser för sitt framtida jobbsökande (100 miljoner kr)
• Sommaruniversitet – 5 000 fler sommarkurser i högskolan ger en möjlighet för studenter att avsluta sin utbildning snabbare (50 miljoner kr)
• Sommarundervisning – möjlighet att läsa upp behörighet till högskola eller gymnasium redan i sommar. (100 miljoner kr – ca 10 000 utbildningsplatser)

Publicerad i Okategoriserade