Vår syn på SL:s trafikförändringar 2015/2016

Sollentuna ser med stor oro på den utveckling som avspeglas i T16. Regionen växer kraftigt och de mål som alla står bakom när det gäller en mer miljövänlig och klimatssmart kollektivtrafik måste avspegla sig i en utvecklad och mer attraktiv kollektivtrafik. De nedskärningar i trafiken och aviserade nedskärningar av kvaliteten som beskrivs i planen motverkar de mål som samtliga aktörer ställt sig bakom i gällande regionplan. Genomförs de aviserade trafikförändringarna kommer det leda till att fler väljer att ta bilen, istället för att åka kollektiv. Det leder till trängre på vägarna. Förändringarna leder också till att de kvarvarande tågen och bussarna ännu mer fullsatta i rusningstid än de är i dag. Förslagen till förändringar är fel väg att gå.

Helenelund visionsbild 3

De incitamentupphandlingar av busstrafiken som görs och som planernas även för pendeltågstrafiken är mycket svåröverskådliga för kommunen. Trafikförvaltningen måste informera både om det minimiutbud som upphandlats och de övergripande villkor som gäller eftersom det i allt större utsträckning kommer att vara nyckelfaktorer i kommunens stadsplanering. Även här går utvecklingen i fel riktning. För att få till ett korrekt beteende

och kunna minska kraven på ytor för biltrafik och parkering måste kollektivtrafik etableras i ett tidigt skede av utbyggnaden. Incitamentupphandling som den ser ut idag (att den bara bygger på antalresande) leder i rakt motsatt riktning. Det grundutbud som entreprenören ska garantera bör vara mer omfattande än i dag. För stor makt flyttas därmed från demokratiskt valda församlingar till entreprenörerna.

Vad avser planerat utbud återkommer Sollentuna till kravet på förbättrad tvärtrafik. Viktigast är att den stombusslinje som finns med i planen för stombussar mellan Täby och Sollentuna kommer till stånd. Det är den relation mellan regionala kärnor som har sämst restidskvot idag och det är svårt att förstå att den linjen inte prioriterats när stombussplanen ska genomföras.

Föreslagen uppdelning av linje 607 kan vara bra och kan leda till mindre förseningar. Förslaget kan försvåra för vissa delar av kommunen att nå södra Sollentuna. Förändringen får inte heller försämra trafiken mellan södra Sollentuna och Rudbecksskolan. Att flytta ändhållplatsen i city till Odenplan är inte möjligt att ta ställning till med mindre än att konsekvenserna beskrivs mer ingående, det är lätt att se både för och nackdelar men omöjligt att bedöma den samlade

effekten. Det har under senaste halvåret blivit allt vanligare att entreprenören kör korta bussar, i stället för ledbussar, i rusningstrafik på 607 mot Danderyd Sjukhus. Det gör att det blir många resenärer som får stå och nya resenärer kan inte tas på.

Ytterligare tur på linje 533 är bra, men även i de norra delarna behövs ytterligare tvärförbindelser mot Täby och Vallentuna. Sollentuna ser fram emot att ta del av den ökning av pendeltågstrafiken som öppnandet av Citybanan innebär och en beskrivning av hur bussmatningen till stationerna då ska utföras.

Om trafikförändringarna genomförs är det inte de första försämringar som genomförts senaste året. De nya tidtabellerna i december 2014 innebar färre turer och även att vissa turer med bl a 526 kortats. Under våren har även de södra entréerna vid Rotebro och Sollentuna station blivit obemannade. Sedan tidigare går det inte att åka buss mellan Viby och Rotebro utan att byta buss. Det har blivit allt vanligare med fullsatta bussar som därmed åker förbi hållplatser och gör att man resenärer kan få vänta upp till en halvtimme, i rusningstrafik, till nästa buss med samma destination.

Sollentuna Kommun motsätter sig att de i remissen aviserade försämringarna genomförs. En välutbyggd kollektivtrafik med täta avgångar är en förutsättning till att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och att de mål som satts upp i regionplanen kan förverkligas.