Vi vill inte att EU ska få egen beskattningsrätt

Nu talar elva euroländer om att inför en transaktionsskatt. Om de anser att detta är ett bra sätt att möta den ekonomiska krisen så kommer vi inte att motsätta oss detta.

För svensk räkning är det inte aktuellt att införa en transaktionsskatt. Men vi följer utvecklingen och ser hur det påverkar Sverige.

Det finns flera utmaningar med en transaktionsskatt. Om en sådan bara leder till att handeln flyttar till andra länder, så är inte mycket vunnet.

I onsdagens partiledardebatt diskuterades frågan om en finansiell transaktionsskatt i EU. Våra motståndare anförde att socialdemokraterna i valplattformen yttrar att de kan pröva en sådan skatt.

Vår hållning är tydlig: Det förslag som nu diskuteras i Europa är inte aktuellt för svensk räkning – men vi motsätter oss inte att de länder som finner det lämpligt går vidare med förslaget. Då är det viktigt att beskattningen förblir nationell – EU ska inte ha beskattningsrätt.

Vi anser att det är rimligt att finanssektorn betalar mer skatt, och kan tänka oss att pröva flera modeller för detta. I vårmotionen uttalar vi oss för en högre beskattning av finanssektorn i Sverige – även om vi finner att regeringens förslag om avskaffade momsgrupper får orimliga konsekvenser för oberoende sparbanker och försäkringsbolag med stark regional förankring.

Socialdemokraterna har i riksdagen uttalat sig om det aktuella förslaget till transaktionsskatt, som nedan.

Skatteutskottet betänkande 2013/14:SkU19, Särskilda yttranden, Skatt på finansiella transaktioner, punkt 1 (S)

Socialdemokraterna anser att någon form av beskattning av finanssektorn som bidrar till välfärdens finansiering och som förbättrar finansmarknadernas funktionssätt bör prövas. Tänkbara alternativ är en skatt på finansiella aktiviteter eller en skatt på finansiella transaktioner.

Vi kan tänka oss att pröva en skatt på finansiella transaktioner om den grundas på internationella överenskommelser där de huvudsakliga finansmarknaderna ingår. Oavsett utformningen av en sådan skatt ska intäkterna ovillkorligen gå till respektive medlemsstat.

EU parlmanentet   EU-kommissionens initiativ om ett fördjupat samarbete mellan elva medlemsstater om en finansiell    transaktionsskatt lever inte upp till de målsättningar vi ställer, och Sverige ska därför inte delta i det fördjupade samarbetet. Regeringen förutsätter att icke deltagande medlemsstaters intressen beaktas i den fortsatta behandlingen av skatteförslaget. Regeringen har därmed också ansvaret för att i det fortsatta förhandlingsarbetet se till att svenska företags valutasäkring och svenska företagsfinansieringar inte omfattas av skatten.

Om skatten på finansiella transaktioner får negativa effekter på Sveriges skattebaser bör regeringen kräva ytterligare en rabatt på medlemsavgiften. Vi accepterar inte att en skatt på finansiella transaktioner helt eller delvis blir egna medel för EU.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Punktskatter_H101SkU19/

Publicerad i Okategoriserade